Članovi Saveta za sport i omladinu na danas održanoj sednici jednoglasno su prihvatili Predlog odluke o izmenama Odluke o pristupanju Nacionalnoj asocijaciji lokalnih kancelarija za mlade.

Potreba za izmenama odluke ukazala se radi usklađivanja sa važećim nazivom udruženja i radi omogućavanja jednostavnije izmene lica koje zastupa interese Grada, kada to nalažu okolnosti, te je Predlogom odluke predviđeno da Gradonačelnik Grada Novog Sada rešenjem imenuje predstavnika koji će zastupati interese Grada u Nacionalnoj asocijaciji, i učestvovati u radu i odlučivanju njenih organa.

Na današnjoj sednici prihvaćena je Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31. decembar 2021. godine kao i Analiza poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2021. godinu, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju.