Članovi Saveta za zaštitu životne sredine na današnjoj sednici većinom glasova prihvatili su Izveštaj o korišćenju sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada za 2021. godinu.

Kako se u ovom Izveštaju može videti utrošena sredstva Budžetskog fonda su u iznosu od 333.862.406,86 dinara, dok su neutrošena sredstva Budžetskog fonda u 2021. godini u visini od 43.374.177,14 dinara. Planiranim Programom utrošeno je 88,50% planiranih sredstava, što je najvećim delom posledica sprovedenih postupaka javne nabavke.

Za Programsku aktivnost 3brinjavanje i tretman zelenih ostataka sa javnih zelenih površina na teritoriji Grada Novog Sada i programsku aktivnost Izrada strateških karata buke sa razvojem smart sistema za monitoring buke ugovorima o javnoj nabavci utvrđeni su rokovi realizacije u 2022. godini, tako da će preostala sredstva biti realizovana u 2022. godini što je i planirano u Budžetu Grada Novog Sada za 2022. godinu i Programom korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada za 2022. godinu.

Prihvaćeni Izveštaj upućen je Skupštini Grada Novog Sada na dalje razmatranje.