Чланови Савета за заштиту животне средине на данашњој седници већином гласова прихватили су Извештај о коришћењу средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2021. годину.

Како се у овом Извештају може видети утрошена средства Буџетског фонда су у износу од 333.862.406,86 динара, док су неутрошена средства Буџетског фонда у 2021. години у висини од 43.374.177,14 динара. Планираним Програмом утрошено је 88,50% планираних средстава, што је највећим делом последица спроведених поступака јавне набавке.

За Програмску активност 3брињавање и третман зелених остатака са јавних зелених површина на територији Града Новог Сада и програмску активност Израда стратешких карата буке са развојем смарт система за мониторинг буке уговорима о јавној набавци утврђени су рокови реализације у 2022. години, тако да ће преостала средства бити реализована у 2022. години што је и планирано у Буџету Града Новог Сада за 2022. годину и Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2022. годину.

Прихваћени Извештај упућен је Скупштини Града Новог Сада на даље разматрање.