Članovi Saveta za ekonomski razvoj Grada su na danas održanoj sednici jednoglasno prihvatili Predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Novi Sad za 2022. godinu.

Programom podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Novi Sad za 2022. godinu detaljnije su sagledane mogućnosti Grada Novog Sada, definisane strateške smernice i u skladu sa navedenim pripremljen odgovarajući set mera podrške.

Istovremeno, format i opseg mera jasno definiše prioritetna područja delovanja lokalnog programa i oslikava tertorijalne specifičnosti i potrebe, vodeći računa o pravilnoj klasifikaciji. Program podrške jasno utvrđuje elemente koji definišu mere podrške, ciljeve koje treba dostići, očekivane rezultate i indikatore.

Predviđene mere ovim Programom podrške su Uspostavljanje i jačanje udruženja u oblasti poljoprivrede, zatim Osiguranje useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, Organska proizvodnja za sadni i semenski materijal, Podrška mladima u ruralnim područjima, Ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikacija sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla i Podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Sredstva za realizaciju Programa podrške planirana su Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 69.996.000,00 dinara. Realizacija budžetskih sredstava vrši se u skladu sa Finansijskim planom prihoda i primanja i rashoda i izdataka Gradske uprave za privredu za 2022. godinu.

O prihvaćenom Predlogu raspravljaće odbornice i odbornici na sednici Skupštine Grada Novog Sada zakazanoj za 29. april.