Чланови Савета за економски развој Града су на данас одржаној седници једногласно прихватили Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Нови Сад за 2022. годину.

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Нови Сад за 2022. годину детаљније су сагледане могућности Града Новог Сада, дефинисане стратешке смернице и у складу са наведеним припремљен одговарајући сет мера подршке.

Истовремено, формат и опсег мера јасно дефинише приоритетна подручја деловања локалног програма и осликава терторијалне специфичности и потребе, водећи рачуна о правилној класификацији. Програм подршке јасно утврђује елементе који дефинишу мере подршке, циљеве које треба достићи, очекиване резултате и индикаторе.

Предвиђене мере овим Програмом подршке су Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде, затим Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња, Органска производња за садни и семенски материјал, Подршка младима у руралним подручјима, Економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима, као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла и Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју.

Средства за реализацију Програма подршке планирана су Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину у укупном износу од 69.996.000,00 динара. Реализација буџетских средстава врши се у складу са Финансијским планом прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за привреду за 2022. годину.

О прихваћеном Предлогу расправљаће одборнице и одборници на седници Скупштине Града Новог Сада заказаној за 29. април.