Danas je održana XXVI sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojena sledeća akta:

1. Plan generalne regulacije blokova uz Bulevar Evrope u Novom Sadu

2. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije novog gradskog centra sa okruženjem u Novom Sadu (lokalitet kompleksa MUP na uglu Bulevara kralja Petra I i Ulice braće Jovandić)

3. Plan detaljne regulacije područja zapadno od Državnog puta IB-12 u Novom Sadu

4. Plan detaljne regulacije područja južno od glavne gradske saobraćajnice na Alibegovcu, a istočno od Bukovačkog puta u Petrovaradinu

5. Plan detaljne regulacije područja južno od gradske glavne saobraćajnice na Alibegovcu, a zapadno od Bukovačkog puta u Petrovaradinu

6. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Malog Limana u Novom Sadu (lokalitet u Ulici vojvode Mišića broj 6)

7. Odluka o izmenama i dopunama Plana detaljne regulacije Detelinare između ulica Hadži Ruvimove, Ilije Birčanina, Branka Bajića i Veselina Masleše u Novom Sadu (lokalitet na uglu ulica Veselina Masleše i Kopernikove)

8. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Sremske Kamenice sa okruženjem (zbog promene širine zaštitnog pojasa gasovoda)

9. Odluka o izradi plana detaljne regulacije dela novog centra severno od Futoške ulice u Novom Sadu

10. Odluka o izradi plana detaljne regulacije kompleksa Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici

11. Odluka o izradi plana detaljne regulacije radne zone severno od Državnog puta A1 (E-75) u Kaću

12. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Adica u Novom Sadu (lokalitet na parcelama br.2563/11 i 2564/1 K.O. Veternik)

13. Odluka o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad

14. Odluka o dopuni Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Grada Novog Sada

15. Odluka o izmenama Odluke o pristupanju Nacionalnoj asocijaciji lokalnih kancelarija za mlade

16. Odluka o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada za dvočlano domaćinstvo

17. Odluka o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada za četvoročlano domaćinstvo

18. Odluka o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada za petočlano domaćinstvo

19. Odluka o otuđenju stanova iz javne svojine Grada Novog Sada u Čeneju, koji su dodeljeni u zakup izbeglim licima

20. Odluka o otuđenju stanova iz javne svojine Grada Novog Sada u Veterniku, koji su dodeljeni u zakup izbeglim licima

21. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu

22. Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Grad Novi Sad za 2022. godinu

23. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad

24. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2022. godinu

25. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2022. godinu

26. Godišnji izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2021. godinu

27. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2021. godinu

28. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na zbrinjavanju i tretmanu zelenih ostataka sa javnih zelenih površina na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine

29. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti za 2021. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

30. Godišnji izveštaj o radu Stambene agencije Grada Novog Sada za 2021. godinu

31. Analiza poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2021. godinu, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju

32. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31. decembar 2021. godine

33. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, Novi Sad

34. Rešenje o izmeni Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Centru za socijalni rad Grada Novog Sada

35. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Bukovac“

36. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Podbara“

37. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Kovilj“

38. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Sava Kovačević“

39. Odluka o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Novog Sada u javnu svojinu Autonomne pokrajine Vojvodine, neposrednom pogodbom, bez naknade

40. Odluka o postavljanju skulpturnog dela „Čovek jelen“ u Novom Sadu

41. Rešenja Komisije za nazive delova naseljenih mesta:

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica prote Georgija Živanova)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Jovana Radonića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica patrijarha Vikentija)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Slavka Gavrilovića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Dimitrija Kirilovića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Marije K. Jovanović)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Mare Đorđević Malagurski)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Katice Rajčić)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Mande Sudarević)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Anastasije Manojlović)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Vojina Lazarevića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Koste Majinskog)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Jovana Joce Pervaza)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Milice Tomić)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Veterniku (Ulica Olge Stanković)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Slavuja Hadžića)

42. Izveštaj o radu Pravobranilaštva Grada Novog Sada za 2021. godinu

43. Izveštaj o radu Saveta za međunacionalne odnose Grada Novog Sada za period
jun – decembar 2021. godine

44. Izveštaj o korišćenju sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada za 2021. godinu

45. Izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2021. godinu

46. Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Novog Sada za 2022. godinu

47. Rešenje o imenovanju direktora JKP „Informatika“ Novi Sad

48. Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad

49. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o izboru člana Saveta za komunalne delatnosti

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad

– Rešenje o razrešenju dužnosti člana Nadzornog odbora Pozorišta mladih Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Pozorišta mladih, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mihajlo Pupin“, Veternik

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Mihajlo Pupin“, Veternik

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora  Osnovne škole „Miroslav Antić“, Futog

– Rešenje o prestanku dužnosti direktora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju direktora Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Apotekarske ustanove Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ljudovit Štur“, Kisač

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“, Sremska Kamenica

– Rešenje o razrešenju i izboru člana Komisije za propise

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Radne grupe „Zelena stolica“

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Josip Slavenski“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Dušan Radović“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i izboru zamenika predsednika Saveta za zaštitu životne sredine