Данас је одржана XXVI седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

1. План генералне регулације блокова уз Булевар Европе у Новом Саду

2. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет комплекса МУП на углу Булевара краља Петра I и Улице браће Јовандић)

3. План детаљне регулације подручја западно од Државног пута IБ-12 у Новом Саду

4. План детаљне регулације подручја јужно од главне градске саобраћајнице на Алибеговцу, а источно од Буковачког пута у Петроварадину

5. План детаљне регулације подручја јужно од градске главне саобраћајнице на Алибеговцу, а западно од Буковачког пута у Петроварадину

6. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације Малог Лимана у Новом Саду (локалитет у Улици војводе Мишића број 6)

7. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације Детелинаре између улица Хаџи Рувимове, Илије Бирчанина, Бранка Бајића и Веселина Маслеше у Новом Саду (локалитет на углу улица Веселина Маслеше и Коперникове)

8. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (због промене ширине заштитног појаса гасовода)

9. Одлука о изради плана детаљне регулације дела новог центра северно од Футошке улице у Новом Саду

10. Одлука о изради плана детаљне регулације комплекса Центра за основну полицијску обуку у Сремској Каменици

11. Одлука о изради плана детаљне регулације радне зоне северно од Државног пута А1 (Е-75) у Каћу

12. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Адица у Новом Саду (локалитет на парцелама бр.2563/11 и 2564/1 К.О. Ветерник)

13. Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад

14. Одлука о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада

15. Одлука о изменама Одлуке о приступању Националној асоцијацији локалних канцеларија за младе

16. Одлука о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за двочлано домаћинство

17. Одлука о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за четворочлано домаћинство

18. Одлука о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за петочлано домаћинство

19. Одлука о отуђењу станова из јавне својине Града Новог Сада у Ченеју, који су додељени у закуп избеглим лицима

20. Одлука о отуђењу станова из јавне својине Града Новог Сада у Ветернику, који су додељени у закуп избеглим лицима

21. Одлука о изменама и допуни Одлуке о програму уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину

22. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Град Нови Сад за 2022. годину

23. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад

24. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину

25. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2022. годину

26. Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину

27. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину

28. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на збрињавању и третману зелених остатака са јавних зелених површина на територији Града Новог Сада за 2021. годину Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године

29. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности за 2021. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

30. Годишњи извештај о раду Стамбене агенције Града Новог Сада за 2021. годину

31. Анализa пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2021. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању

32. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. децембар 2021. године

33. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Градској библиотеци у Новом Саду, Нови Сад

34. Решење о измени Решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Центру за социјални рад Града Новог Сада

35. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Буковац“

36. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Подбара“

37. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Ковиљ“

38. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Сава Ковачевић“

39. Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Града Новог Сада у јавну својину Аутономне покрајине Војводине, непосредном погодбом, без накнаде

40. Одлука о постављању скулптурног дела „Човек јелен“ у Новом Саду

41. Решења Комисије за називе делова насељених места:

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица проте Георгија Живанова)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Јована Радонића)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица патријарха Викентија)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Славка Гавриловића)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Димитрија Кириловића)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Марије К. Јовановић)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Маре Ђорђевић Малагурски)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Катице Рајчић)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Манде Сударевић)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Анастасије Манојловић)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Војина Лазаревића)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Косте Мајинског)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Јована Јоце Перваза)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Милице Томић)

– Решење о давању назива улици у Ветернику (Улица Олге Станковић)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Славуја Хаџића)

42. Извештај о раду Правобранилаштва Града Новог Сада за 2021. годину

43. Извештај о раду Савета за међунационалне односе Града Новог Сада за период
јун – децембар 2021. године

44. Извештај о коришћењу средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2021. годину

45. Извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2021. годину

46. План рада Градског штаба за ванредне ситуације Града Новог Сада за 2022. годину

47. Решење о именовању директора ЈКП „Информатика“ Нови Сад

48. Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад

49. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о избору члана Савета за комуналне делатности

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

– Решење о разрешењу дужности члана Надзорног одбора Позоришта младих Нови Сад

– Решење о именовању члана Надзорног одбора Позоришта младих, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин“, Ветерник

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин“, Ветерник

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора  Основне школе „Мирослав Антић“, Футог

– Решење о престанку дужности директора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању директора Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Апотекарске установе Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Људовит Штур“, Кисач

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“, Сремска Каменица

– Решење о разрешењу и избору члана Комисије за прописе

– Решење о престанку дужности члана Радне групе „Зелена столица“

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне музичке школе „Јосип Славенски“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Душан Радовић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и избору заменика председника Савета за заштиту животне средине