Danas je održana XXVII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojena sledeća akta:

1. Godišnji izveštaj o realizaciji Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2021. godinu – tekuće subvencije

2. Izveštaj o realizaciji Programa ekonomskog oporavka od nastale štete usled smanjenog prihoda kao posledica epidemije zarazne bolesti COVID-19 u Republici Srbiji, Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad

3. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2021. godinu za period januar-decembar 2021. godine

4. Izveštaj o realizaciji godišnjeg Programa poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2021. godinu sa Finansijskim izveštajem Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2021. godinu

5. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2021. godinu sa Finansijskim izveštajima Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2021. godinu

6. Godišnji likvidacioni izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju Grada“ u Novom Sadu – u likvidaciji, broj: 28/2022 od 31.03.2022. godine

7. Godišnji likvidacioni izveštaj sa stanjem na dan 31. decembar 2021. godine Javnog preduzeća „Poslovni prostor“ Novi Sad u likvidaciji broj: 10/2022 od 31. marta 2022. godine

8. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2021. godinu

9. Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu i završni račun Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2021. godinu

10. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Agencije za energetiku Grada Novog Sada o raspodeli viška prihoda nad rashodima prema završnom računu za 2021. godinu

11. Odluka o završnom računu budžeta Grada Novog Sada za 2021. godinu

12. Odluka o izmenama Odluke o javnom prevozu putnika na teritoriji Grada Novog Sada

13. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2022. godinu

14. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu

15. Odluka o izmenama Odluke o Programu održavanja objekata putne privrede za 2022. godinu

16. Odluka o izmeni Programa za obezbeđivanje uslova za nesmetano odvijanje javnog prevoza putnika Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2022. godinu – tekuće subvencije

17. Plan generalne regulacije prostora u zapadnom delu grada na području Telepa u Novom Sadu

18. Plan generalne regulacije područja novog gradskog centra između ulica Vojvode Bojovića, Dimitrija Avramovića, Slovačke, Valentina Vodnika i Jovana Subotića u Novom Sadu

19. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu (lokalitet Klinike za stomatologiju Vojvodine)

20. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone rekonstrukcije u nasleđenim ambijentalnim celinama u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Kisačkoj broj 8)

21. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci (lokalitet predškolske ustanove i preispitivanje namene zaštitno zelenilo i dr. u građevinskim područjima)

22. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu (lokalitet u Ulici cara Dušana broj 22)

23. Odluka o izradi plana detaljne regulacije šuma-parka u ataru (između nasipa i građevinskog područja naselja) u Veterniku

24.Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije blokova oko Ulice Danila Kiša u Novom Sadu (lokalitet u Ulici Ljermontovoj br. 2 i 4)

25. Odluka o izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Univerzitetskog kompleksa u Novom Sadu (pravila uređenja i građenja za objekat PMF)

26. Odluka o izmenama i dopuni Odluke o proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom iz Toplifikacionog sistema Grada Novog Sada

27. Odluka o dopuni Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada

28. Odluka o izmenama Odluke o kupovini stana u javnoj svojini Grada Novog Sada kao vid stambene podrške

29. Odluka o Programu stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada u Novom Sadu u Ulici Momčila Tapavice bb, lamela 5

30. Odluka o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada u Novom Sadu, Braće Mogin broj 10 – jednočlano domaćinstvo

31. Odluka o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada u Novom Sadu, Đorđa Magaraševića broj 4 – dvočlano domaćinstvo

32. Odluka o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada u Novom Sadu, Futoški put broj 14D – tročlano domaćinstvo

33. Odluka o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada za tročlano domaćinstvo

34. Program energetske efikasnosti Grada Novog Sada za period 2022-2024. godine

35. Plan energetske efikasnosti Grada Novog Sada za 2022. godinu

36. Odluka o izmenama Odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad za period 2021-2030. godine

37. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2022. godinu

38. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2022. godinu

39. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2022. godinu

40. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2022. godinu

41. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2022. godinu

42. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2022. godinu

43. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, Novi Sad za 2022. godinu

44. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2022. godinu

45. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2022. godini

46. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2022. godinu

47. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2022. godinu, koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

48. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2022. godinu

49. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2022. godinu

50. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2022. godinu

51. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2022. godinu

52. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2022. godinu

53. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2022. godinu

54. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2022. godinu

55. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2022. godinu

56. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2022. godinu

57. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2022. godinu

58. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2022. godinu

59. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2022. godinu

60. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2022. godinu

61. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za 2022. godinu

62. Program sprovođenja mera tehničke zaštite na kulturnim dobrima i dobrima koje uživaju prethodnu zaštitu u Gradu Novom Sadu

63. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2022. godinu

64. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2022. godinu

65. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2022. godinu

66. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2022. godinu

67.Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2022. godinu

68. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2022. godinu

69. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Programa rada Pozorišta mladih, Novi Sad za 2022. godinu

70. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Szinház“, Novi Sad za 2022. godinu

71. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék za 2022. godinu

72. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2022. godinu

73. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2022. godinu

74. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2022. godinu

75. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2022. godinu

76. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa rada Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2022. godinu

77. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad

78. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad

79. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad

80. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin

81. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Sterijinog pozorja, Novi Sad

82. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Pozorišta mladih, Novi Sad

83. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut „Novosadskog pozorišta – Ujvideki Szinhaz“, Novi Sad

84. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad

85. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad

86. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin

87. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog

88. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

89. Rešenje o davanju saglasnosti na Statut Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač

90. Odluka o utvrđivanju uslova za sprovođenje mera kojima se obezbeđuje nesmetano poslovanje Apotekarske ustanove Novi Sad

91. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada i razvoja Apotekarske ustanove Novi Sad za 2022. godinu

92. Odluka kojom se predlaže Vladi Republike Srbije da donese Odluku o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade, i to katastarsku parcelu broj 916/15 površine 5ha 39a 86m2 K.O. Novi Sad III

93. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Centru za socijalni rad Grada Novog Sada

94. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Kulturnom centru Novog Sada, Novi Sad

95. Rešenje o rušenju objekata koji se nalaze u Novom Sadu, Bulevar despota Stefana

96. Rešenja Komisije za nazive delova naseljenih mesta:

– Rešenje o davanju naziva trgu u Novom Sadu (Trg Dortmunda)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Olivere Marković)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Novom Sadu (Ulica Jelisavete Načić)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Futogu (Ulica Duška Trifunovića)

– Rešenje o davanju naziva ulici u Petrovaradinu (Ulica metohijska)

97. Odluka o postavljanju spomen – obeležja Mitru Subotiću Subi u Novom Sadu

98. Odluka o postavljanju skulpturalnog dela na prostoru „Kreativnog distrikta“ u Novom Sadu

99. Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju skulpturalnog dela „Čovek jelen“ u Novom Sadu

100. Rešenje o imenovanju predsednika, zamenika predsednika, sekretara i članova Komisije za planove

101. Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanju člana odbora stalne manifestacije u oblasti kulture od značaja za Grad Novi Sad „Antićevi dani“

102. Nacrt predloga kandidata za predsednika, članove i njihove zamenike u Komisiji za postupak vraćanja zemljišta

103. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Upravnog odbora Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i člana Nadzornog odbora Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

– Rešenje o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada (Slavica Lončar)

– Rešenje o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Grada Novog Sada (Milijana Lasković)

– Rešenje o razrešenju predsednika Nadzornog odbora „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole „Josip Slavenski“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Desanka Maksimović“, Futog

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Jovan Dučić“, Petrovaradin

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Mihajlo Pupin“, Veternik

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Veljko Petrović“, Begeč

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Miloš Crnjanski“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Petefi Šandor“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju skulpturalnog dela „Čovek jelen“ u Novom Sadu

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka

– Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti predsednika Nadzornog odbora „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház“, Novi Sad