Данас је одржана XXVII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

1. Годишњи извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2021. годину – текуће субвенције

2. Извештај о реализацији Програма економског опоравка од настале штете услед смањеног прихода као последица епидемије заразне болести COVID-19 у Републици Србији, Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад

3. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2021. годину за период јануар-децембар 2021. године

4. Извештај о реализацији годишњег Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2021. годину са Финансијским извештајем Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2021. годину

5. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину са Финансијским извештајима Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2021. годину

6. Годишњи ликвидациони извештај са стањем на дан 31. децембар 2021. године Јавног предузећа „Завод за изградњу Града“ у Новом Саду – у ликвидацији, број: 28/2022 од 31.03.2022. године

7. Годишњи ликвидациони извештај са стањем на дан 31. децембар 2021. године Јавног предузећа „Пословни простор“ Нови Сад у ликвидацији број: 10/2022 од 31. марта 2022. године

8. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2021. годину

9. Решење о давању сагласности на Извештај о раду и завршни рачун Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2021. годину

10. Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада о расподели вишка прихода над расходима према завршном рачуну за 2021. годину

11. Одлука о завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 2021. годину

12. Одлука о изменама Одлуке о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада

13. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину

14. Одлука о изменама и допунама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину

15. Одлука о изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2022. годину

16. Одлука о измени Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2022. годину – текуће субвенције

17. План генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телепа у Новом Саду

18. План генералне регулације подручја новог градског центра између улица Војводе Бојовића, Димитрија Аврамовића, Словачке, Валентина Водника и Јована Суботића у Новом Саду

19. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Клиничког центра Војводине у Новом Саду (локалитет Клинике за стоматологију Војводине)

20. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет у Улици Кисачкој број 8)

21. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (локалитет предшколске установе и преиспитивање намене заштитно зеленило и др. у грађевинским подручјима)

22. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици цара Душана број 22)

23. Одлука о изради плана детаљне регулације шума-парка у атару (између насипа и грађевинског подручја насеља) у Ветернику

24.Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду (локалитет у Улици Љермонтовој бр. 2 и 4)

25. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду (правила уређења и грађења за објекат ПМФ)

26. Одлука о изменама и допуни Одлуке о производњи, дистрибуцији и снабдевању топлотном енергијом из Топлификационог система Града Новог Сада

27. Одлука о допуни Одлуке о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада

28. Одлука о изменама Одлуке о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке

29. Одлука о Програму стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у Улици Момчила Тапавице бб, ламела 5

30. Одлука о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Браће Могин број 10 – једночлано домаћинство

31. Одлука о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Ђорђа Магарашевића број 4 – двочлано домаћинство

32. Одлука о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Футошки пут број 14Д – трочлано домаћинство

33. Одлука о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за трочлано домаћинство

34. Програм енергетске ефикасности Града Новог Сада за период 2022-2024. године

35. План енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2022. годину

36. Одлука о изменама Одлуке о приступању изради Локалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад за период 2021-2030. године

37. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину

38. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину

39. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину

40. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину

41. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину

42. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину

43. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2022. годину

44. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину

45. Одлука о изменама Oдлуке о Прoгрaму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2022. години

46. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2022. годину

47. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2022. годину, које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

48. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2022. годину

49. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2022. годину

50. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину

51. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2022. годину

52. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2022. годину

53. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2022. годину

54. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2022. годину

55. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину

56. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2022. годину

57. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2022. годину

58. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину

59. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину

60. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину

61. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2022. годину

62. Програм спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима које уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду

63. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину

64. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2022. годину

65. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2022. годину

66. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину

67.Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допунама Програмa рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2022. годину

68. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2022. годину

69. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама и допуни Програмa рада Позоришта младих, Нови Сад за 2022. годину

70. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада „Новосадског позоришта – Újvidéki Szinház“, Нови Сад за 2022. годину

71. Решење о давању сагласности на Програм рада Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék за 2022. годину

72. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2022. годину

73. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2022. годину

74. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменaма Програмa рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2022. годину

75. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменaма Програмa рада Културног центра „Руменка“, Руменка за 2022. годину

76. Решење о давању сагласности на Oдлуку о изменама Програмa рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2022. годину

77. Решење о давању сагласности на Статут Културног центра Новог Сада, Нови Сад

78. Решење о давању сагласности на Статут Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад

79. Решење о давању сагласности на Статут Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад

80. Решење о давању сагласности на Статут Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

81. Решење о давању сагласности на Статут Стеријиног позорја, Нови Сад

82. Решење о давању сагласности на Статут Позоришта младих, Нови Сад

83. Решење о давању сагласности на Статут „Новосадског позоришта – Ujvideki Szinhaz“, Нови Сад

84. Решење о давању сагласности на Статут Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад

85. Решење о давању сагласности на Статут Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад

86. Решење о давању сагласности на Статут Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин

87. Решење о давању сагласности на Статут Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог

88. Решење о давању сагласности на Статут Културног центра „Руменка“, Руменка

89. Решење о давању сагласности на Статут Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач

90. Одлука о утврђивању услова за спровођење мера којима се обезбеђује несметано пословање Апотекарске установе Нови Сад

91. Решење о давању сагласности на Програм рада и развоја Апотекарске установе Нови Сад за 2022. годину

92. Одлука којом се предлаже Влади Републике Србије да донесе Одлуку о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде, и то катастарску парцелу број 916/15 површине 5ha 39а 86m2 К.О. Нови Сад III

93. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Центру за социјални рад Града Новог Сада

94. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Културном центру Новог Сада, Нови Сад

95. Решење о рушењу објеката који се налазе у Новом Саду, Булевар деспота Стефана

96. Решења Комисије за називе делова насељених места:

– Решење о давању назива тргу у Новом Саду (Трг Дортмунда)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Оливере Марковић)

– Решење о давању назива улици у Новом Саду (Улица Јелисавете Начић)

– Решење о давању назива улици у Футогу (Улица Душка Трифуновића)

– Решење о давању назива улици у Петроварадину (Улица метохијска)

97. Одлука о постављању спомен – обележја Митру Суботићу Суби у Новом Саду

98. Одлука о постављању скулптуралног дела на простору „Креативног дистрикта“ у Новом Саду

99. Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању скулптуралног дела „Човек јелен“ у Новом Саду

100. Решење о именовању председника, заменика председника, секретара и чланова Комисије за планове

101. Решење о престанку дужности и именовању члана одбора сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“

102. Нацрт предлога кандидата за председника, чланове и њихове заменике у Комисији за поступак враћања земљишта

103. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

– Решење о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад

– Решење о престанку дужности председника и члана Управног одбора Културног центра „Руменка“, Руменка

– Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Културног центра „Руменка“, Руменка

– Решење о престанку дужности председника и члана Надзорног одбора Културног центра „Руменка“, Руменка

– Решење о престанку дужности члана Управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада

– Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада (Славица Лончар)

– Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације Града Новог Сада (Милијана Ласковић)

– Решење о разрешењу председника Надзорног одбора „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Основне музичке школе „Јосип Славенски“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Десанка Максимовић“, Футог

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Дучић“, Петроварадин

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин“, Ветерник

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вељко Петровић“, Бегеч

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Милош Црњански“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Петефи Шандор“, Нови Сад

– Решење о именовању председника и чланова Одбора за спровођење Одлуке о постављању скулптуралног дела „Човек јелен“ у Новом Саду

– Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Културног центра „Руменка“, Руменка

– Решење о именовању вршиоца дужности председника Надзорног одбора „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад