Na današnjoj sednici članovi Saveta za javni red i mir i bezbednost Skupštine Grada Novog Sada većinom glasova usvojili su Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2021. godinu.

Ovim Programom obuhvaćena je nabavka navalnog vatrogasnog vozila sa pripadajućom opremom za šta su obezbeđena sredstva iz budžeta Grada Novog Sada za 2021. godinu u iznosu od 30.000.000,00 dinara. Vozilo je isporučeno 27.12.2021. godine, a zbog poremećaja na tržištu automobila, do finansijske realizacije ugovora u vrednosti od 29.760.000,00 dinara došlo je 17.01.2022. godine. Vozilo je predato na korišćenje Ministarstvu unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije – Upravi za vanredne situacije u Novom Sadu na osnovu Ugovora o davanju na korišćenje od 07.02.2022. godine.

Savet je prihvatio i Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine.

Kako stoji u ovom Izveštaju, u toku 2021. godine u dva navrata je sproveden postupak javne nabavke za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada gde su planirana sredstva u 2021. godini u visini od 4.320.000,00 dinara, dok je ukupna planirana vrednost izrade ove projektne dokumentacije u iznosu od 14.400.000,00 dinara. U oba slučaja postupak javne nabavke je obustavljen jer nije pristigla ni jedna ponuda, tako da se navedena aktivnost planira u 2022. godini kao nastavak realizacije obaveza.

Na današnjoj sednici usvojen je Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu.

Analizirajući stanje bezbednosti saobraćaja u 2021. godini, kroz ovaj Izveštaj, sagledani su najznačajniji problemi u bezbednosti saobraćaja na putevima i utvrđene su mere i aktivnosti koje se sprovode u 2022. godini, a koje se odnose na unapređenje saobraćajne infrastrukture, unapređenje saobraćajnog vaspitanja i obrazovanja, preventivno promotivne aktivnosti iz oblasti bezbednosti saobrađaja, naučno-istraživačke radove u oblasti bezbednosti saobraćaja, tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije koje kontrlišu i regulišu saobraćaj na putevima i dr.