Članovi Saveta za urbanizam, poslovni prostor i stambenu podršku prihatili su na današnjoj sednici Predlog generalnog urbanističkog plana Grada Novog Sada do 2030. godine i uputili ga Skupštini Grada Novog Sada na razmatranje. Generalni urbanistički plan grada Novog Sada do 2030. godine predstavlja strateški plan kojim se utvrđuju granice i obuhvat građevinskog područja, pretežna namena prostora, generalni pravci i koridori infrastrukture, podela na celine za daju razradu planovima generalne regulacije i drugi elementi značajni za dalju plansku razradu. Na sednici je rečeno da je GUP usklađen sa svim planovima i planskim aktima višeg reda, poput Prostornog plana Republike Srbije i Regionalnog prostornog plana AP Vojvodine.

Na današnjoj sednici prihvaćeni su i Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada, potom Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31. mart 2022. godine, Predlog rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, MZ „Liman“, te predlozi rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Kulturnom centru Novog Sada i Gradskoj biblioteci.

Članovi Saveta prihvatili su i Predlog odluke o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada u Novom Sadu, Kisačka broj 55 – dvočlano domaćinstvo, kao i Predlog odluke o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada, Banatska broj 4A – za tročlano domaćinstvo.

O prihvaćenim predlozima raspravljaće odbornice i odbornici na narednoj sednici gradskog parlamenta.