Чланови Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку прихатили су на данашњој седници Предлог генералног урбанистичког плана Града Новог Сада до 2030. године и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање. Генерални урбанистички план града Новог Сада до 2030. године представља стратешки план којим се утврђују границе и обухват грађевинског подручја, претежна намена простора, генерални правци и коридори инфраструктуре, подела на целине за дају разраду плановима генералне регулације и други елементи значајни за даљу планску разраду. На седници је речено да је ГУП усклађен са свим плановима и планским актима вишег реда, попут Просторног плана Републике Србије и Регионалног просторног плана АП Војводине.

На данашњој седници прихваћени су и Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада, потом Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. март 2022. године, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, МЗ „Лиман“, те предлози решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Културном центру Новог Сада и Градској библиотеци.

Чланови Савета прихватили су и Предлог одлуке о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Кисачка број 55 – двочлано домаћинство, као и Предлог одлуке о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада, Банатска број 4А – за трочлано домаћинство.

О прихваћеним предлозима расправљаће одборнице и одборници на наредној седници градског парламента.