Na današnjoj sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici razmatrani su Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2021. godinu, Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2022. godinu i Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Novi Sad za 2021. godinu i Izveštaj o radu Nadzornog odbora Apotekarske ustanove Novi Sad.

Programom rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada konstatovano je da je, počev od 2017. godine, broj korisnika socijalne i porodično-pravne zaštite bio naizmenično u porastu i opadanju, pri čemu je za 2022. godinu predviđen porast ukupnog broja korisnika za 3% u odnosu na prethodnu godinu, podjednako u svim starosnim grupama. Posmatrano po starosnim grupama, deca će činiti Z1,5%, mladi 7,5%, odrasla lica 43%, a ostarela lica 18% od ukupnog broja korisnika. U skladu sa povećanjem broja korisnika, očekuje se i porast broja svih oblika, mera i usluga socijalne i porodično-pravne zaštite u 2022. godini – rečeno je na sednici.

Za realizaciju programa „Svratište za decu ulice“ planirana su sredstva u iznosu od 19.271.300,00 dinara, za program „Centar za beskućnike i beskućnice“ planirano je 2.200.000,00 dinara, a za program „Radna aktivacija za korisnike usluga socijalne zaštite“ 2.300.000,00 dinara – navodi se u obrazloženju.

U Godišnjem izveštaju o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Novi Sad za 2021. godinu i Izveštaju o radu Nadzornog odbora Apotekarske ustanove Novi Sad se navodi da se realizacija godišnjeg plana odnosi na poslovanje jedne organizacione jedinice – apoteke u Veterniku. Poslovanje Apotekarske ustanove Novi Sad u 2021. godini karakterisale su teškoće u snabdevanju stanovništva lekovima i pomagalima koja se izdaju na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) i lekova i ostale robe za komercijalnu prodaju zbog blokade poslovnih računa u kojem se zdravstvena ustanova našla od 24.10.2017. godine. Takođe, iskazani su i pokazatelji fizičkog obima izvršenih usluga, ostvarenih prihoda od usluga, broja i strukture zaposlenih i finansijski pokazatelji poslovanja.

Obim usluga u 2021. godini u Apotekarskoj ustanovi Novi Sad izvršen je sa smanjenim brojem zaposlenih, kojih je na dan 31. 12.2020. godine bilo ukupno 11, odnosno sa jednim zaposlenim manje u odnosu na plan. Strukturu zaposlenih čine dva farmaceuta i jedan farmaceutski tehničar, što je za dva zdravstvena radnika manje uodnosu na plan i osam administrativnih radnika, odnosno jednim administrativnim radnikom više u odnosu na plan – rečeno je na sednici.