На данашњој седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици разматрани су Извештај о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2021. годину, Предлог решења о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2022. годину и Годишњи извештај о раду и пословању Апотекарске установе Нови Сад за 2021. годину и Извештај о раду Надзорног одбора Апотекарске установе Нови Сад.

Програмом рада Центра за социјални рад Града Новог Сада констатовано је да је, почев од 2017. године, број корисника социјалне и породично-правне заштите био наизменично у порасту и опадању, при чему је за 2022. годину предвиђен пораст укупног броја корисника за 3% у односу на претходну годину, подједнако у свим старосним групама. Посматрано по старосним групама, деца ће чинити З1,5%, млади 7,5%, одрасла лица 43%, а остарела лица 18% од укупног броја корисника. У складу са повећањем броја корисника, очекује се и пораст броја свих облика, мера и услуга социјалне и породично-правне заштите у 2022. години – речено је на седници.

За реализацију програма „Свратиште за децу улице“ планирана су средства у износу од 19.271.300,00 динара, за програм „Центар за бескућнике и бескућнице“ планирано је 2.200.000,00 динара, а за програм „Радна активација за кориснике услуга социјалне заштите“ 2.300.000,00 динара – наводи се у образложењу.

У Годишњем извештају о раду и пословању Апотекарске установе Нови Сад за 2021. годину и Извештају о раду Надзорног одбора Апотекарске установе Нови Сад се наводи да се реализација годишњег плана односи на пословање једне организационе јединице – апотеке у Ветернику. Пословање Апотекарске установе Нови Сад у 2021. години карактерисале су тешкоће у снабдевању становништва лековима и помагалима која се издају на терет Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) и лекова и остале робе за комерцијалну продају због блокаде пословних рачуна у којем се здравствена установа нашла од 24.10.2017. године. Такође, исказани су и показатељи физичког обима извршених услуга, остварених прихода од услуга, броја и структуре запослених и финансијски показатељи пословања.

Обим услуга у 2021. години у Апотекарској установи Нови Сад извршен је са смањеним бројем запослених, којих је на дан 31. 12.2020. године било укупно 11, односно са једним запосленим мање у односу на план. Структуру запослених чине два фармацеута и један фармацеутски техничар, што је за два здравствена радника мање уодносу на план и осам административних радника, односно једним административним радником више у односу на план – речено је на седници.