Danas je održana XXVIII sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojene sledeća akta:

1. Generalni urbanistički plan grada Novog Sada do 2030. godine

2. Odluka o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije naseljenog mesta Veternik (usaglašavanje pravila uređenja i građenja u građevinskom području)

3. Odluka o radnom vremenu objekata u kojima se obavlja ugostiteljska delatnost na teritoriji Grada Novog Sada

4. Odluka o radnom vremenu trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara na sreću i zabavnih igara na teritoriji Grada Novog Sada

5. Odluka o finansijskoj podršci Fondu za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu, za školsku 2022/2023. godinu

6. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju nepokretnostima u javnoj svojini Grada Novog Sada

7. Odluka o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada u Novom Sadu, Kisačka broj 55 – dvočlano domaćinstvo

8. Odluka o dodeli stambene podrške kupovinom stana u javnoj svojini Grada Novog Sada u Novom Sadu, Banatska broj 4A – tročlano domaćinstvo

9. Izveštaj o realizaciji Programa finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2021. godini za period januar – decembar 2021. godine

10. Izveštaj o realizaciji Programa održavanja objekata putne privrede za period 1.1.-31.12.2021. godine

11. Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2021. godinu

12. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2021. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine

13. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2021. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada, za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine

14. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2021. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine

15. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2021. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine

16. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2021. godinu, za period I-XII 2021. godine

17. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2021. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine

18. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2021. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine

19. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad: „Ozelenjavanje gradova – razvoj i promocija energetske efikasnosti i održive urbane životne sredine u gradovima prekogranične regije“ za 2021. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine

20. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti u cilju održavanja čistoće na javnim površinama za 2021. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine

21. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu, za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine

22. Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2021. godini, za period 1. januar – 31. decembar 2021. godine

23. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2021. godinu, sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad za 2021. godinu

24. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2021. godinu, sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad za 2021. godinu

25. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja JKP „Informatika“ Novi Sad za 2021. godinu, sa Finansijskim izveštajem JKP „Informatika“ Novi Sad za 2021. godinu

26. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2021. godinu, sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2021. godinu

27. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2021. godinu, sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2021. godinu

28. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2021. godinu, sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2021. godinu

29. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2021. godinu, sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2021. godinu

30. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2021. godinu, sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2021. godinu

31. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2021. godinu, sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad za 2021. godinu

32. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2021. godinu, sa Finansijskim izveštajem Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2021. godinu

33. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2021. godinu, sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2021. godinu

34. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2021. godinu, sa Finansijskim izveštajem Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2021. godinu

35. Izveštaj o realizaciji Programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada sa Finansijskim planom i Programom i planom promotivnih aktivnosti Grada Novog Sada za period januar – decembar 2021. godine

36. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Novosadska toplana“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2021. godinu

37. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2021. godinu

38. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2021. godinu

39. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JKP „Informatika“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2021. godinu

40. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2021. godinu

41. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2021. godinu

42. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2021. godinu

43. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća “Gradsko zelenilo” Novi Sad o raspodeli dobiti za 2021. godinu

44. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća za održavanje stambenih i poslovnih prostora „Stan“ Novi Sad o raspodeli dobiti iskazane na dan 31.12.2021. godine

45. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2021. godinu

46. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad o raspodeli dobiti za 2021. godinu

47. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju procene vrednosti imovine i kapitala Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad

48. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31. mart 2022. godine

49. Odluka o Programu investicionih aktivnosti za mobilnu stanicu za pretovar otpada za 2022. godinu Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad

50. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti na očuvanju i unapređenju zelenila Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2022. godinu

51. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Put“ Novi Sad za 2022. godinu

52. Rešenje o davanju saglasnosti na Nacrt aneksa I Ugovora o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže na teritoriji Grada Novog Sada za Partiju 2 – Projektovanje, izgradnja, upravljanje i održavanje javne garaže na uglu Uspenske i Šafarikove ulice, broj OPU: 1716/2020 od 04. septembra 2020. godine

53. Izveštaj o radu i poslovanju Gradske biblioteke u Novom Sadu, Novi Sad za 2021. godinu

54. Izveštaj o radu i poslovanju Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu

55. Izveštaj o radu i poslovanju Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu

56. Izveštaj o radu i poslovanju Muzeja Grada Novog Sada, Petrovaradin za 2021. godinu

57. Izveštaj o radu i poslovanju Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad za 2021. godinu

58. Izveštaj o radu i poslovanju „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Szinház“, Novi Sad za 2021. godinu

59. Izveštaj o radu i poslovanju Pozorišta mladih, Novi Sad za 2021. godinu

60. Izveštaj o radu i poslovanju Sterijinog pozorja, Novi Sad za 2021. godinu

61. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za izradu tapiserija „Atelje 61“, Petrovaradin za 2021. godinu

62. Izveštaj o radu i poslovanju Novosadskog dečijeg kulturnog centra, Novi Sad za 2021. godinu

63. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“, Futog za 2021. godinu

64. Izveštaj o radu i poslovanju Ustanove za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Kisač“, Kisač za 2021. godinu

65. Izveštaj o radu i poslovanju Kulturnog centra „Rumenka“, Rumenka za 2021. godinu

66. Izveštaj o radu Fondacije „Novi Sad – Evropska prestonica kulture“, Novi Sad za 2021. godinu

67. Izveštaj o radu Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih „Melanije Bugarinović i ćerke Mirjane Kalinović – Kalin“ u Novom Sadu za 2021. godinu

68. Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen – obeležja Mitru Subotiću Subi u Novom Sadu

69. Odluka o obrazovanju Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju skulpturalnog dela na prostoru „Kreativnog distrikta“ u Novom Sadu

70. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2021. godinu

71. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Centra za socijalni rad Grada Novog Sada za 2022. godinu

72. Godišnji izveštaj o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Novi Sad za 2021. godinu i Izveštaj o radu Nadzornog odbora Apotekarske ustanove Novi Sad

73. Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu

74. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Mesnoj zajednici „Liman“

75. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Kulturnom centru Novog Sada, Novi Sad

76. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Gradskoj biblioteci u Novom Sadu, Novi Sad

77. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Poljoprivredne škole sa domom učenika, Futog

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Škole za dizajn „Bogdan Šuput“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju vršioca dužnosti predsednika i člana i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora „Novosadskog pozorišta – Újvidéki Színház”, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole „Pavle Savić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole „Pavle Savić“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „22. avgust“, Bukovac

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Prva vojvođanska brigada“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Nikola Tesla“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju spomen-obeležja Mitru Subotiću Subi u Novom Sadu

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Odbora za sprovođenje Odluke o postavljanju skulpturalnog dela na prostoru „Kreativnog distrikta“ u Novom Sadu