Данас је одржана XXVIII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следећа акта:

1. Генерални урбанистички план града Новог Сада до 2030. године

2. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (усаглашавање правила уређења и грађења у грађевинском подручју)

3. Одлука о радном времену објеката у којима се обавља угоститељска делатност на територији Града Новог Сада

4. Одлука о радном времену трговинских и занатских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији Града Новог Сада

5. Одлука о финансијској подршци Фонду за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду, за школску 2022/2023. годину

6. Одлука о измени и допуни Одлуке о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада

7. Одлука о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Кисачка број 55 – двочлано домаћинство

8. Одлука о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Банатска број 4А – трочлано домаћинство

9. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2021. години за период јануар – децембар 2021. године

10. Извештај о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде за период 1.1.-31.12.2021. године

11. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2021. годину

12. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године

13. Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године

14. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године

15. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године

16. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину, за период I-XII 2021. године

17. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године

18. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године

19. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад: „Озелењавање градова – развој и промоција енергетске ефикасности и одрживе урбане животне средине у градовима прекограничне регије“ за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године

20. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности у циљу одржавања чистоће на јавним површинама за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године

21. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2021. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године

22. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2021. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2021. године

23. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2021. годину

24. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину

25. Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2021. годину, са Финансијским извештајем ЈКП „Информатика“ Нови Сад за 2021. годину

26. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2021. годину

27. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2021. годину

28. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2021. годину

29. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2021. годину

30. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину

31. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2021. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад за 2021. годину

32. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину, са Финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2021. годину

33. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2021. годину

34. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2021. годину

35. Извештај о реализацији Програма рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за период јануар – децембар 2021. године

36. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад о расподели добити за 2021. годину

37. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад о расподели добити за 2021. годину

38. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад о расподели добити за 2021. годину

39. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Информатика“ Нови Сад о расподели добити за 2021. годину

40. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад о расподели добити за 2021. годину

41. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад о расподели добити за 2021. годину

42. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад о расподели добити за 2021. годину

43. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Градско зеленило” Нови Сад o расподели добити за 2021. годину

44. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови Сад о расподели добити исказане на дан 31.12.2021. године

45. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад о расподели добити за 2021. годину

46. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад о расподели добити за 2021. годину

47. Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању процене вредности имовине и капитала Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад

48. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. март 2022. године

49. Одлука о Програму инвестиционих активности за мобилну станицу за претовар отпада за 2022. годину Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад

50. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности на очувању и унапређењу зеленила Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2022. годину

51. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2022. годину

52. Решење о давању сагласности на Нацрт анекса I Уговора о концесији за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање јавне гараже на територији Града Новог Сада за Партију 2 – Пројектовање, изградња, управљање и одржавање јавне гараже на углу Успенске и Шафарикове улице, број ОПУ: 1716/2020 од 04. септембра 2020. године

53. Извештај о раду и пословању Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2021. годину

54. Извештај о раду и пословању Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину

55. Извештај о раду и пословању Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину

56. Извештај о раду и пословању Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2021. годину

57. Извештај о раду и пословању Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2021. годину

58. Извештај о раду и пословању „Новосадског позоришта – Újvidéki Szinház“, Нови Сад за 2021. годину

59. Извештај о раду и пословању Позоришта младих, Нови Сад за 2021. годину

60. Извештај о раду и пословању Стеријиног позорја, Нови Сад за 2021. годину

61. Извештај о раду и пословању Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2021. годину

62. Извештај о раду и пословању Новосадског дечијег културног центра, Нови Сад за 2021. годину

63. Извештај о раду и пословању Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2021. годину

64. Извештај о раду и пословању Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2021. годину

65. Извештај о раду и пословању Културног центра „Руменка“, Руменка за 2021. годину

66. Извештај о раду Фондације „Нови Сад – Европска престоница културе“, Нови Сад за 2021. годину

67. Извештај о раду Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић – Калин“ у Новом Саду за 2021. годину

68. Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен – обележја Митру Суботићу Суби у Новом Саду

69. Одлука о образовању Одбора за спровођење Одлуке о постављању скулптуралног дела на простору „Креативног дистрикта“ у Новом Саду

70. Извештај о раду Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2021. годину

71. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад Града Новог Сада за 2022. годину

72. Годишњи извештај о раду и пословању Апотекарске установе Нови Сад за 2021. годину и Извештај о раду Надзорног одбора Апотекарске установе Нови Сад

73. Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији Града Новог Сада за 2021. годину

74. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Лиман“

75. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Културном центру Новог Сада, Нови Сад

76. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Градској библиотеци у Новом Саду, Нови Сад

77. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика, Футог

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Школе за дизајн „Богдан Шупут“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад

– Решење о разрешењу вршиоца дужности председника и члана и именовању председника и чланова Надзорног одбора „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház”, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе „Павле Савић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Техничке школе „Павле Савић“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „22. август“, Буковац

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Прва војвођанска бригада“, Нови Сад

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Основне школе „Никола Тесла“, Нови Сад

– Решење о именовању председника и чланова Одбора за спровођење Одлуке о постављању спомен-обележја Митру Суботићу Суби у Новом Саду

– Решење о именовању председника и чланова Одбора за спровођење Одлуке о постављању скулптуралног дела на простору „Креативног дистрикта“ у Новом Саду