Članovi Saveta za sport i omladinu na danas održanoj sednici prihvatili su Izveštaj o realizaciji Programa investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za period od 01. januara do 30. juna 2022. godine i Informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. jun 2022. godine.

Kako stoji u obrazloženju Izveštaja o realizaciji investicionih aktivnosti ovog Preduzeća u prvoj polovini 2022. godine, Programom investicionih aktivnosti Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2022. godinu, planirana su sredstva iz budžeta Grada Novog Sada u ukupnom iznosu od 159 miliona dinara za kapitalne subvencije. U izveštajnom periodu ovo Preduzeće je u skladu sa Programom potpisalo Ugovor vezan za rekonstrukciju postrojenja za pripremu bazenske vode dečijeg i srednjeg bazena SC „Sajmište“, za šta je planiran iznos od 35 miliona dinara. Posao je realizovan ali sredstva nisu prenesena do 30. 06. 2022. godine.

Usluga Izrada projektno tehničke i investicione dokumentacije za dogradnju i rekonstrukciju objekta SPC “Vojvodina“ do nivoa projekta za građevinsku dozvolu, za šta su planirana sredstva u visini od 120 miliona dinara kao ni nabavka sportskog semafora za potrebe zatvorenog bazena, za šta su planirana sredstva iz budžeta u visini od 4 miliona dinara, nisu realizovani u ovom izveštajnom periodu.

Za period januar – jun 2022. godine JP “Sportski i poslovi centar Vojvodina“ je ostvarilo ukupne prihode u visini od 219.796.712,22 dinara, dok su ukupni rashodi u visini od 304.504.425,55 dinara od čega su najznačajni troškovi zarada i naknada, troškovi goriva i energije i troškovi amortizacije.

Na današnjoj sednici prihvaćen je i Izveštaj o sprovođenju Lokalnog akcionog plana politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019-2022. godine u 2021. godini.

Sredstva za realizaciju Program Lokalnog akcionog plana politike za mlade bila su planirana u budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 22.870.000,00 dinara, i to u okviru Programa Razvoj sporta i omladine i Sprovođenje omladinske politike. Gradska uprava za sport i omladinu – Kancelarija za mlade u 2021. godinu raspisala je dva javna konkursa za finansiranje projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora. Ovim se obezbeđuje implementacija, monitoring i evaluacija projekata kojima se ostvaruju ciljevi i mere definisane Lokalnim akcionim planom politike za mlade Grada Novog Sada za period 2019 – 2022. godine, za 2021. godinu i to u aprilu na 18.870.000,00 dinara i u oktobru na 4.000.000,00 dinara.

Učesnici javnih konkursa mogli su biti udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji svoju aktivnost realizuju na teritoriji Grada Novog Sada i upisana su u registar kod nadležnog organa. Ukupan broj prijava po oba javna konkursa bio je 146.