Чланови Савета за спорт и омладину на данас одржаној седници прихватили су Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за период од 01. јануара до 30. јуна 2022. године и Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. јун 2022. године.

Како стоји у образложењу Извештаја о реализацији инвестиционих активности овог Предузећа у првој половини 2022. године, Програмом инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину, планирана су средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 159 милиона динара за капиталне субвенције. У извештајном периоду ово Предузеће је у складу са Програмом потписало Уговор везан за реконструкцију постројења за припрему базенске воде дечијег и средњег базена СЦ „Сајмиште“, за шта је планиран износ од 35 милиона динара. Посао је реализован али средства нису пренесена до 30. 06. 2022. године.

Услуга Израда пројектно техничке и инвестиционе документације за доградњу и реконструкцију објекта СПЦ “Војводина“ до нивоа пројекта за грађевинску дозволу, за шта су планирана средства у висини од 120 милиона динара као ни набавка спортског семафора за потребе затвореног базена, за шта су планирана средства из буџета у висини од 4 милиона динара, нису реализовани у овом извештајном периоду.

За период јануар – јун 2022. године ЈП “Спортски и послови центар Војводина“ је остварило укупне приходе у висини од 219.796.712,22 динара, док су укупни расходи у висини од 304.504.425,55 динара од чега су најзначајни трошкови зарада и накнада, трошкови горива и енергије и трошкови амортизације.

На данашњој седници прихваћен је и Извештај о спровођењу Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период 2019-2022. године у 2021. години.

Средства за реализацију Програм Локалног акционог плана политике за младе била су планирана у буџету Града Новог Сада за 2021. годину у укупном износу од 22.870.000,00 динара, и то у оквиру Програма Развој спорта и омладине и Спровођење омладинске политике. Градска управа за спорт и омладину – Канцеларија за младе у 2021. годину расписала је два јавна конкурса за финансирање пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора. Овим се обезбеђује имплементација, мониторинг и евалуација пројеката којима се остварују циљеви и мере дефинисане Локалним акционим планом политике за младе Града Новог Сада за период 2019 – 2022. године, за 2021. годину и то у априлу на 18.870.000,00 динара и у октобру на 4.000.000,00 динара.

Учесници јавних конкурса могли су бити удружења младих, удружења за младе и њихови савези који своју активност реализују на територији Града Новог Сада и уписана су у регистар код надлежног органа. Укупан број пријава по оба јавна конкурса био је 146.