Na sednici Saveta za javni red i mir i bezbednost razmatran je i prihvaćen Predlog odluke o prenosu prava javne svojine Grada Novog Sada na pokretnim stvarima na Republiku Srbiju, Ministarstvo odbrane, Regionalni centar Ministarstva odbrane Novi Sad, Centar Ministarstva odbrane Novi Sad, bez naknade.

Pravni osnov za donošenje Odluke o prenosu prava javne svojine Grada Novog Sada na pokretnim stvarima na Republiku Srbiju, Ministarstvo odbrane, Regionalni centar Ministarstva odbrane Novi Sad, Centar Ministarstva odbrane Novi Sad, bez naknade, sadržan je u Odluci o određivanju organa nadležnog za odlučivanje o raspolaganju pokretnim stvarima u javnoj svojini Grada Novog Sada kojom je propisano, između ostalog, da se pokretne stvari u svojini Grada Novog Sada mogu preneti na drugog nosioca javne svojine, sa naknadom ili bez naknade, uključujući i razmenu, kao i da odluku o prenosu prava javne svojine Grada Novog Sada na pokretnim stvarima na drugog nosioca javne svojine, donosi Skupština Grada Novog Sada.

Predlogom odluke utvrđeno je i da se na osnovu ove odluke zaključuje ugovor između Grada Novog Sada, koga zastupa Gradonačelnik Grada Novog Sada ili lice koje on ovlasti i Republike Srbije, Ministarstva odbrane, Regionalni centar Ministarstva odbrane Novi Sad, Centra Ministarstva odbrane Novi Sad, kojim će se bliže urediti njihovi međusobni odnosi.