На седници Савета за јавни ред и мир и безбедност разматран је и прихваћен Предлог одлуке о преносу права јавне својине Града Новог Сада на покретним стварима на Републику Србију, Министарство одбране, Регионални центар Министарства одбране Нови Сад, Центар Министарства одбране Нови Сад, без накнаде.

Правни основ за доношење Одлуке о преносу права јавне својине Града Новог Сада на покретним стварима на Републику Србију, Министарство одбране, Регионални центар Министарства одбране Нови Сад, Центар Министарства одбране Нови Сад, без накнаде, садржан је у Одлуци о одређивању органа надлежног за одлучивање о располагању покретним стварима у јавној својини Града Новог Сада којом је прописано, између осталог, да се покретне ствари у својини Града Новог Сада могу пренети на другог носиоца јавне својине, са накнадом или без накнаде, укључујући и размену, као и да одлуку о преносу права јавне својине Града Новог Сада на покретним стварима на другог носиоца јавне својине, доноси Скупштина Града Новог Сада.

Предлогом одлуке утврђено је и да се на основу ове одлуке закључује уговор између Града Новог Сада, кога заступа Градоначелник Града Новог Сада или лице које он овласти и Републике Србије, Министарства одбране, Регионални центар Министарства одбране Нови Сад, Центра Министарства одбране Нови Сад, којим ће се ближе уредити њихови међусобни односи.