Članovi Saveta za sport i omladinu na danas održanoj sednici prihvatili su i prosledili gradskom parlamentu na dalje razmatranje Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2022. godinu.

Razlog za izmenu Programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina Novi Sad za 2022. godinu je neophodnost izmene i dopune Plana nabavki Javnog preduzeća ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, kako bi se obezbedilo dovoljno sredstva za izvršenje predviđenih nabavki.

Kako stoji u ovom  Predlogu rešenja, pozicija Zemljište i građevinski objekti umanjena je za 264 hiljade dinara, jer su radovi na rekonstrukciji postrojenja za pripremu bazenske vode dečijeg i srednjeg bazena SC ,,Sajmište“ iznosili manje od planiranog, zatim pozicija Postrojenje i oprema  umanjena je za 147 hiljada dinara, jer je realizacija nabavke opreme za prevoz manja od planiranog, pozicija Ugovoreni odloženi prihodi i primljene donacije je smanjena za 264 hiljade dinara, jer su radovi na rekonstrukciji postrojenja za pripremu bazenske vode dečijeg i srednjeg bazena SC ,,Sajmište“ iznosili manje od planiranog i pozicija Obaveze prema dobavljačima  umanjena je za 147 hiljada dinara, jer je realizacija nabavke opreme za prevoz manja od planiranog.