Na sednici Saveta za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu i brigu o deci i porodici održanoj danas u Skupštini Grada, razmatran je Predlog odluke o otuđenju stanova iz javne svojine Grada Novog Sada u Novom Sadu, Klisanski put broj 7 i 9, bez naknade, koji su dodeljeni u zakup ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca i Predlog odluke o otuđenju stanova iz javne svojine Grada Novog Sada u Futogu, koji su dodeljeni u zakup izbeglim licima.

Predlogom odluke utvrđuju se način, uslovi i postupak za otuđenje stanova iz javne svojine Grada Novog Sada u Novom Sadu, Klisanski put broj 7 i 9, bez naknade, u cilju trajnog rešavanja stambenih potreba ratnih vojnih invalida iz oružanih akcija posle 17. avgusta 1990. godine za očuvanje suverenosti, nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Savezne Republike Jugoslavije, državne zajednice Srbija i Crna Gora i Republike Srbije, odnosno u vezi sa učestvovanjem u ratu u Saveznoj Republici Jugoslaviji od 24. marta do 26. juna 1999. godine i korisnika prava na porodičnu invalidninu po osnovu palog borca iz tih ratnih sukoba.

Predmetni stanovi izgrađeni su sredstvima donacije Vlade Japana radi rešavanja stambenih potreba gore navedenih lica, koja koriste predmetne stanove, a koji se nalaze u Novom Sadu, na adresi Klisanski put broj 7, kao i ostale zgrade-za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima-objekat A i B, i Klisanski put broj 9. Navedeni objekti sa ukupno 24 stana upisani su kao javna svojina Grada Novog Sada.

Predlogom odluke propisano je da zahteve za zaključenje ugovora o otuđenju stana bez naknade podnose lica kojima su predmetni stanovi dati u zakup na osnovu Uredbe, a koji ispunjavaju uslove iz odluke, po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva Grada Novog Sada, kao i da lice sa kojim se zaključi ugovor o otuđenju stana bez naknade ne može taj stan da otuđi pre isteka roka od pet godina od dana zaključenja ugovora.

Predlogom odluke o otuđenju stanova iz javne svojine Grada Novog Sada u Futogu, koji su dodeljeni u zakup izbeglim licima predviđeno je da se predmetne stambene jedinice nalaze u stambenim zgradama za kolektivno stanovanje broj 1 u Futogu, dr Milana Nikolića broj 10, broj 8A, broj 6, 4A, 2, 4 i broj 8. Predlogom odluke propisano je da će Grad Novi Sad zaključiti ugovor o kupoprodaji stana sa licem koje je podnelo pisani zahtev za zaključenje ugovora o kupoprodaji stana ukoliko je izmirilo sve obaveze po osnovu zakupa stana i sve tekuće obaveze (električna energija, grejanje, voda, čistoća i dr.), ukoliko sa članovima prodičnog domaćinstva ima prijavljeno prebivalište na adresi gde se stan u zakupu nalazi i ukoliko ispunjava uslove iz člana 196 stav 1. tač. 1. do 5. Zakona o izbeglicama. Takođe je propisano da lice sa kojim Grad Novi Sad zaključi ugovor o kupoprodaji stana, ne može predmetni stan da otuđi pre isteka roka od pet godina od dana zaključenja ugovora o kuporodaji stana.