На седници Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и бригу о деци и породици одржаној данас у Скупштини Града, разматран је Предлог одлуке о отуђењу станова из јавне својине Града Новог Сада у Новом Саду, Клисански пут број 7 и 9, без накнаде, који су додељени у закуп ратним војним инвалидима и породицама палих бораца и Предлог одлуке о отуђењу станова из јавне својине Града Новог Сада у Футогу, који су додељени у закуп избеглим лицима.

Предлогом одлуке утврђују се начин, услови и поступак за отуђење станова из јавне својине Града Новог Сада у Новом Саду, Клисански пут број 7 и 9, без накнаде, у циљу трајног решавања стамбених потреба ратних војних инвалида из оружаних акција после 17. августа 1990. године за очување суверености, независности и територијалне целокупности Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Савезне Републике Југославије, државне заједнице Србија и Црна Гора и Републике Србије, односно у вези са учествовањем у рату у Савезној Републици Југославији од 24. марта до 26. јуна 1999. године и корисника права на породичну инвалиднину по основу палог борца из тих ратних сукоба.

Предметни станови изграђени су средствима донације Владе Јапана ради решавања стамбених потреба горе наведених лица, која користе предметне станове, а који се налазе у Новом Саду, на адреси Клисански пут број 7, као и остале зграде-за социјално становање у заштићеним условима-објекат А и Б, и Клисански пут број 9. Наведени објекти са укупно 24 стана уписани су као јавна својина Града Новог Сада.

Предлогом одлуке прописано је да захтеве за закључење уговора о отуђењу стана без накнаде подносе лица којима су предметни станови дати у закуп на основу Уредбе, а који испуњавају услове из одлуке, по претходно прибављеном мишљењу Правобранилаштва Града Новог Сада, као и да лице са којим се закључи уговор о отуђењу стана без накнаде не може тај стан да отуђи пре истека рока од пет година од дана закључења уговора.

Предлогом одлуке о отуђењу станова из јавне својине Града Новог Сада у Футогу, који су додељени у закуп избеглим лицима предвиђено је да се предметне стамбене јединице налазе у стамбеним зградама за колективно становање број 1 у Футогу, др Милана Николића број 10, број 8А, број 6, 4А, 2, 4 и број 8. Предлогом одлуке прописано је да ће Град Нови Сад закључити уговор о купопродаји стана са лицем које је поднело писани захтев за закључење уговора о купопродаји стана уколико је измирило све обавезе по основу закупа стана и све текуће обавезе (електрична енергија, грејање, вода, чистоћа и др.), уколико са члановима продичног домаћинства има пријављено пребивалиште на адреси где се стан у закупу налази и уколико испуњава услове из члана 196 став 1. тач. 1. до 5. Закона о избеглицама. Такође је прописано да лице са којим Град Нови Сад закључи уговор о купопродаји стана, не може предметни стан да отуђи пре истека рока од пет година од дана закључења уговора о купородаји стана.