Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatrani su Predlog odluke o izmeni Odluke o gradskim administrativnim taksama i Predlog odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2023. godinu.

Predlogom odluke o budžetu Grada Novog Sada za 2023. godinu  utvrđuje se budžet Grada za narednu godinu u iznosu od 40.654.117.730,00 dinara, iz sledećih izvora finansiranja: opštih prihoda i primanja budžeta u iznosu od 31.413.217.453,00 dinara, sopstvenih prihoda budžetskih korisnika, odnosno prihoda koje ustanove osnovane od strane Grada (korisnici sa sopstvenim prihodima) ostvaruju svojim aktivnostima, odnosno prodajom robe i vršenjem usluga, kao indirektni korisnici budžetskih sredstava u iznosu od 304.756.000,00 dinara,  transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 1.158.652.347,00 dinara, primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 3.639.500.000,00 dinara, primanja od domaćih zaduživanja u iznosu od 654.576.000,00 dinara, primanja od inostranih zaduživanja u iznosu od 818.400.000,00 dinara, primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine u iznosu od 900.000,00 dinara, neraspoređenog viška prihoda iz ranijih godina u planiranom iznosu od 2.486.380.066,20 dinara, neutrošenih sredstava transfera od drugih nivoa vlasti u iznosu od 173.936.663,80 dinara i finansijske pomoći EU u iznosu od 3.799.200,00 dinara.

Uvažavajući zakonsku odredbu da budžetski prihodi i primanja moraju biti u ravnoteži sa budžetskim rashodima i izdacima, i rashodi i izdaci budžeta Grada Novog Sada planirani za 2023. godinu, iz svih izvora finansiranja (i iz sredstava budžeta i iz sopstvenih, odnosno dodatnih prihoda korisnika), iznose 40.654,12 miliona dinara – rečeno je prilikom obrazlaganja.

Predlogom odluke o izmeni Odluke o gradskim administrativnim taksama predloženo je, da se počev od 2023. godine, ne plaća taksa za zahteve za izdavanje uverenja Gradske poreske uprave koji se podnose elektronskim putem, kao i za automatsko preuzimanje podataka iz evidencije Jedinstvenog informacionog sistema lokalnih poreskih administracija putem sredstava elektronske komunikacije, s obzirom da se ta radnja vrši automatski, bez odlaska na šaltere, a u cilju podsticanja elektronske komunikacije obveznika sa nadležnim organima i upapređenja rada i administriranja Gradske poreske unrave koji se odnosi na izdavanje uverenja – obrazloženo je na sednici.

Članice i članovi Saveta prihvatili su predloge odluka i oni će biti upućeni na sednicu Skupštine Grada na dalje razmatranje i usvajanje.