На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су Предлог одлуке о измени Одлуке о градским административним таксама и Предлог одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину.

Предлогом одлуке о буџету Града Новог Сада за 2023. годину  утврђује се буџет Града за наредну годину у износу од 40.654.117.730,00 динара, из следећих извора финансирања: општих прихода и примања буџета у износу од 31.413.217.453,00 динара, сопствених прихода буџетских корисника, односно прихода које установе основане од стране Града (корисници са сопственим приходима) остварују својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, као индиректни корисници буџетских средстава у износу од 304.756.000,00 динара,  трансфера од других нивоа власти у износу од 1.158.652.347,00 динара, примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 3.639.500.000,00 динара, примања од домаћих задуживања у износу од 654.576.000,00 динара, примања од иностраних задуживања у износу од 818.400.000,00 динара, примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 900.000,00 динара, нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у планираном износу од 2.486.380.066,20 динара, неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти у износу од 173.936.663,80 динара и финансијске помоћи ЕУ у износу од 3.799.200,00 динара.

Уважавајући законску одредбу да буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима и издацима, и расходи и издаци буџета Града Новог Сада планирани за 2023. годину, из свих извора финансирања (и из средстава буџета и из сопствених, односно додатних прихода корисника), износе 40.654,12 милиона динара – речено је приликом образлагања.

Предлогом одлуке о измени Одлуке о градским административним таксама предложено је, да се почев од 2023. године, не плаћа такса за захтеве за издавање уверења Градске пореске управе који се подносе електронским путем, као и за аутоматско преузимање података из евиденције Јединственог информационог система локалних пореских администрација путем средстава електронске комуникације, с обзиром да се та радња врши аутоматски, без одласка на шалтере, а у циљу подстицања електронске комуникације обвезника са надлежним органима и упапређења рада и администрирања Градске пореске уnраве који се односи на издавање уверења – образложено је на седници.

Чланице и чланови Савета прихватили су предлоге одлука и они ће бити упућени на седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.