Na sednici Saveta za zaštitu životne sredine razmatrani su i većinom glasova su prihvaćeni Predlog odluke o izmenama Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad – Botaničke bašte u Novom Sadu i Predlog plana kvaliteta vazduha u Aglomeraciji „Novi Sad“ za period 2022-2026. godine.

Predlogom odluke o izmenama Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad – Botaničke bašte u Novom Sadu predviđene su izmene u utvrđivanju nove površine parcele i vlasništvo nad parcelama na kojima će se graditi kompleks Botaničke bašte. Izradom urbanističkog projekta, kao jednog od dokumenata u izradi projektnotehničke dokumentacije, utvrđeno je da je površina na kojoj će se graditi kompleks Botaničke bašte 41.643,12m2 – rečeno je na sednici.

Povodom razmatranja Predloga plana kvaliteta vazduha u Aglomeraciji „Novi Sad“ za period 2022-2026. godine, rečeno je da je Grad Novi Sad doneo Plan kvaliteta vazduha u Aglomeraciji ,,Novi Sad“ za period 2017-2021. godine, koji je sadržao mere za smanjenje zagađenja i poboljšanje kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Novog Sada. U cilju sprovođenja mera za dalje unapređenje kvaliteta vazduha urađen je Plan kvaliteta vazduha u Aglomeraciji ,,Novi Sad” za period 2022-2026. godine, koji je, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju planova kvaliteta vazduha, izradio Dvoper d.o.o Beograd.

U sklopu izrade ovog plana urađena je analiza predloženih i realizovanih mera sadržanih u Planu kvaliteta vazduha u Aglomeraciji ,,Novi Sad“ za period 2017-2021. koja je pokazala da je preko 90% mera realizovano – rečeno je u obrazlaganju.

Plan kvaliteta vazduha urađen je za period od pet godina, a kao podloga korišćene su baze podataka monitoringa u okviru državne, pokrajinske i lokalne mreže mernih stanica praćenja stanja kvaliteta vazduha za petogodišnji period 2017- 2021. godine, kao i druga relevantna dokumenta. Plan daje ocenu kvaliteta vazduha na području Aglomeracije ,,Novi Sad“ na osnovu kriterijuma propisanih Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima za kvalitet vazduha. Definisane su mere i aktivnosti koje je potrebno sprovesti, sa vremenskim okvirima u kojima će se sprovesti predložene mere, očekivanim rezultatima, indikatorima za praćenje realizacije aktivnosti, nosiocima aktivnosti i izvorima finansiranja – zaključeno je na sednici.