На седници Савета за заштиту животне средине разматрани су и већином гласова су прихваћени Предлог одлуке о изменама Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад – Ботаничке баште у Новом Саду и Предлог плана квалитета ваздуха у Агломерацији „Нови Сад“ за период 2022-2026. године.

Предлогом одлуке о изменама Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад – Ботаничке баште у Новом Саду предвиђене су измене у утврђивању нове површине парцеле и власништво над парцелама на којима ће се градити комплекс Ботаничке баште. Израдом урбанистичког пројекта, као једног од докумената у изради пројектнотехничке документације, утврђено је да је површина на којој ће се градити комплекс Ботаничке баште 41.643,12м2 – речено је на седници.

Поводом разматрања Предлога плана квалитета ваздуха у Агломерацији „Нови Сад“ за период 2022-2026. године, речено је да је Град Нови Сад донео План квалитета ваздуха у Агломерацији ,,Нови Сад“ за период 2017-2021. године, који је садржао мере за смањење загађења и побољшање квалитета ваздуха на територији Града Новог Сада. У циљу спровођења мера за даље унапређење квалитета ваздуха урађен је План квалитета ваздуха у Агломерацији ,,Нови Сад” за период 2022-2026. године, који је, у складу са Правилником о садржају планова квалитета ваздуха, израдио Двопер д.о.о Београд.

У склопу израде овог плана урађена је анализа предложених и реализованих мера садржаних у Плану квалитета ваздуха у Агломерацији ,,Нови Сад“ за период 2017-2021. која је показала да је преко 90% мера реализовано – речено је у образлагању.

План квалитета ваздуха урађен је за период од пет година, а као подлога коришћене су базе података мониторинга у оквиру државне, покрајинске и локалне мреже мерних станица праћења стања квалитета ваздуха за петогодишњи период 2017- 2021. године, као и друга релевантна документа. План даје оцену квалитета ваздуха на подручју Агломерације ,,Нови Сад“ на основу критеријума прописаних Уредбом о условима за мониторинг и захтевима за квалитет ваздуха. Дефинисане су мере и активности које је потребно спровести, са временским оквирима у којима ће се спровести предложене мере, очекиваним резултатима, индикаторима за праћење реализације активности, носиоцима активности и изворима финансирања – закључено је на седници.