Danas je održana XXXIV sednica Skupštine Grada Novog Sada, na kojoj su usvojena sledeća akta:

1. Odluka o izmenama Odluke o Programu investicionih aktivnosti za 2022. godinu koje sprovodi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove Grada Novog Sada

2. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad za 2022. godinu

3. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 30. septembar 2022. godine

4. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom

5. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uređenju Grada Novog Sada

6. Odluka izmenama i dopuni Odluke o obavljanju komunalne delatnosti održavanje javnih zelenih površina

7. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o pribavljanju, raspolaganju i upravljanju nepokretnostima u svojini Grada Novog Sada

8. Odluka o otpisu potraživanja koja se vode kod Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove

9. Odluka o izmeni Odluke o gradskim administrativnim taksama

10. Odluka o izmenama Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Novog Sada putem izgradnje objekta javne namene od posebnog značaja za Grad Novi Sad – Botaničke bašte u Novom Sadu

11. Odluka o utvrđivanju mera kojima se stvaraju uslovi za bolju dostupnost i pristupačnost objektima koji su u javnoj svojini Grada Novog Sada i površinama javne namene na teritoriji Grada i informacionu pristupačnost

12. Odluka o budžetu Grada Novog Sada za 2023. godinu

13. Kadrovski plan gradskih uprava, posebnih organizacija i službi Grada Novog Sada za 2023. godinu

14. Odluka o Programu finansiranja određenih komunalnih delatnosti, kao delatnosti od lokalnog interesa u 2023. godini

15. Odluka o  Programu održavanja objekata putne privrede za 2023. godinu

16. Odluka o Programu korišćenja sredstava za zaštitu od požara za 2023. godinu

17. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2023. godinu

18. Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o Programu investicionih ulaganja Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad i tekućeg održavanja vodovoda i kanalizacije za 2023. godinu, koji se ne finansira iz budžeta Grada Novog Sada

19. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad za 2023. godinu

20. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad za 2023. godinu

21. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća“ Novi Sad za 2023. godinu

22. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Tržnica“ Novi Sad za 2023. godinu

23. Odluka o Programu investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad za 2023. godinu

24. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“ Novi Sad za 2023. godinu

25. Odluka o Programu investicionih aktivnosti Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis“ Novi Sad za 2023. godinu

26. Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji regionalnog centra za upravljanje otpadom u 2023. godini

27. Odluka o Programu investicionih aktivnosti na izgradnji sistema za javno uzbunjivanje na teritoriji Grada Novog Sada za 2023. godinu

28. Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Međuopštinske radne grupe za upravljanje komunalnim otpadom za 2023. godinu

29. Odluka o utvrđivanju kriterijuma za umanjenje obaveza plaćanja komunalnih usluga porodicama sa troje i više dece u 2023. godini

30. Plan kvaliteta vazduha u Aglomeraciji „Novi Sad“ za period 2022-2026. godine

31. Odluka kojom se predlaže Vladi Republike Srbije da donese Odluku o otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Republike Srbije u javnu svojinu Grada Novog Sada, neposrednom pogodbom, bez naknade, i to katastarsku parcelu broj: 540/67, KO Novi Sad IV, površine 19a 87m2

32. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, Ustanovi za kulturu i obrazovanje Kulturni centar „Mladost“ Futog

33. Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada Zavodu za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada

34. Odluka o izmeni Odluke o postavljanju skulpturalnog dela na prostoru „Kreativnog dostrikta“ u Novom Sadu

35. Autentično tumačenje člana 14. stav 2. Odluke o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 67/17, 59/18 i 47/22)

36. Rešenje o prestanku dužnosti i imenovanja predsednika Odbora stalne manifestacije u oblasti kulture od značaja za Grad Novi Sad „Antićevi dani“

37. Odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad sa tekstom oglasa o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Lisje“ Novi Sad

38. Zaključak povodom Analize „Zdravstveno stanje stanovništva Grada Novog Sada 2021. godine“ Instituta za javno zdravlje Vojvodine

39. Rešenja Komisije za kadrovska, administrativna i mandatno-imunitetna pitanja:

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

– Rešenje o prestanku dužnosti predsednika i članova Privremenog upravnog odbora Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

– Rešenje o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Mađarskog kulturnog centra „Petefi Šandor“, Novi Sad – Petőfi Sándor Mgyar Művelődési Központ Újvidék

– Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Srednje škole „Svetozar Miletić“, Novi Sad

– Rešenje o imenovanju člana Školskog odbora Elektrotehničke škole „Mihajlo Pupin“, Novi Sad

– Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Vasa Stajić“, Novi Sad