Данас је одржана XXXIV седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

1. Одлука о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2022. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

2. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину

3. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 30. септембар 2022. године

4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима на финансијску подршку породици са децом

5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређењу Града Новог Сада

6. Одлука изменама и допуни Одлуке о обављању комуналне делатности одржавање јавних зелених површина

7. Одлука о изменама и допунама Одлуке о прибављању, располагању и управљању непокретностима у својини Града Новог Сада

8. Одлука о отпису потраживања која се воде код Градске управе за имовину и имовинско-правне послове

9. Одлука о измени Одлуке о градским административним таксама

10. Одлука о изменама Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Града Новог Сада путем изградње објекта јавне намене од посебног значаја за Град Нови Сад – Ботаничке баште у Новом Саду

11. Одлука о утврђивању мера којима се стварају услови за бољу доступност и приступачност објектима који су у јавној својини Града Новог Сада и површинама јавне намене на територији Града и информациону приступачност

12. Одлука о буџету Града Новог Сада за 2023. годину

13. Кадровски план градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада за 2023. годину

14. Одлука о Програму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2023. години

15. Одлука о  Програму одржавања објеката путне привреде за 2023. годину

16. Одлука о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2023. годину

17. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину

18. Решење о давању сагласности на Одлуку о Програму инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада

19. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину

20. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2023. годину

21. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину

22. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2023. годину

23. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину

24. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину

25. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2023. годину

26. Одлука о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2023. години

27. Одлука о Програму инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2023. годину

28. Решење о давању сагласности на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање комуналним отпадом за 2023. годину

29. Одлука о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2023. години

30. План квалитета ваздуха у Агломерацији „Нови Сад“ за период 2022-2026. године

31. Одлука којом се предлаже Влади Републике Србије да донесе Одлуку о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини Републике Србије у јавну својину Града Новог Сада, непосредном погодбом, без накнаде, и то катастарску парцелу број: 540/67, КО Нови Сад IV, површине 19а 87m2

32. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Установи за културу и образовање Културни центар „Младост“ Футог

33. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада

34. Одлука о измени Одлуке о постављању скулптуралног дела на простору „Креативног дострикта“ у Новом Саду

35. Аутентично тумачење члана 14. став 2. Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 67/17, 59/18 и 47/22)

36. Решење о престанку дужности и именовања председника Одбора сталне манифестације у области културе од значаја за Град Нови Сад „Антићеви дани“

37. Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад са текстом огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад

38. Закључак поводом Анализе „Здравствено стање становништва Града Новог Сада 2021. године“ Института за јавно здравље Војводине

39. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

– Решење о престанку дужности председника и чланова Привременог управног одбора Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ Újvidék

– Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Мађарског културног центра „Петефи Шандор“, Нови Сад – Petőfi Sándor Mgyar Művelődési Központ Újvidék

– Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Средње школе „Светозар Милетић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Електротехничке школе „Михајло Пупин“, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Васа Стајић“, Нови Сад