Na današnjoj sednici Saveta za budžet i finansije razmatran je Predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2022. godinu.

Kako je na sednici rečeno, 3akonom o budžetskom sistemu je određeno da reviziju završnih računa budžeta lokalnih vlasti vrši državna revizorska institucija, koja samostalno odlučuje o subjektima revizije, predmetu, obimu i vrsti revizije, vremenu početka i trajanja revizije, a samu reviziju finansijskih izveštaja obavlja na osnovu godišnjeg programa revizije, koji je dužna da usvoji pre kraja godine za narednu kalendarsku godinu, a koji obavezno, svake godine, obuhvata i odgovarajući broj jedinica lokalne samouprave čiji će budžeti biti obuhvaćeni revizijom.

S obzirom da nije poznat program rada državne revizorske institucije za 2023.godinu, predlaže se da Skupština Grada Novog Sada donese Odluku o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Novog Sada za 2022. godinu, kako bi se blagovremeno pristupilo pribavljanju saglasnosti državne revizorske institucije za angažovanje eksterne revizorske organizacije, a potom i postupku izbora revizorske organizacije – navedeno je u obrazloženju Predloga odluke.