На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматран је Предлог одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2022. годину.

Како је на седници речено, 3аконом о буџетском систему је одређено да ревизију завршних рачуна буџета локалних власти врши државна ревизорска институција, која самостално одлучује о субјектима ревизије, предмету, обиму и врсти ревизије, времену почетка и трајања ревизије, а саму ревизију финансијских извештаја обавља на основу годишњег програма ревизије, који је дужна да усвоји пре краја године за наредну календарску годину, а који обавезно, сваке године, обухвата и одговарајући број јединица локалне самоуправе чији ће буџети бити обухваћени ревизијом.

С обзиром да није познат програм рада државне ревизорске институције за 2023.годину, предлаже се да Скупштина Града Новог Сада донесе Одлуку о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2022. годину, како би се благовремено приступило прибављању сагласности државне ревизорске институције за ангажовање екстерне ревизорске организације, а потом и поступку избора ревизорске организације – наведено је у образложењу Предлога одлуке.