Članice i članovi Saveta za zaštitu životne sredine na današnjoj sednici razmatrali su i jednoglasno prihvatili Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Agencije za energetiku Grada Novog Sada za 2023. godinu.

Prilikom obrazlaganja, rečeno je da je Agencija za energetiku Grada Novog Sada dostavila Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine Program rada i finansijski plan za 2023. godinu koji sadrži planirane prihode i rashode po namenama. U navedenom Programu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 33.467.308,00 dinara. U istom iznosu planirani su i ukupni rashodi. Strukturu planiranih prihoda Agencije za energetiku Grada Novog Sada čine: tekuće subvencije iz budžeta Grada Novog Sada koje iznose 29.937.471,00 dinara i sopstveni prihodi u iznosu od 3.429.837,00 dinara kao i finansijski prihodi (koje čine prihodi od kamata OTP banke) u iznosu od 100.000,00 dinara.

U 2023. godini, između ostalog navedenog u Programu rada, planira se izrada godišnjeg Plana energetske efikasnosti Grada Novog Sada za 2024. godinu, kao obaveza Grada utvrđena Zakonom o efikasnom korišćenju energije, praćenje sprovođenja mera iz Programa i Plana energetske efikasnosti Grada Novog Sada koje se odnose na smanjenje potrošnje primarne energije u javnim zgradama, smanjenje potrošnje primarne energije javnog osvetljenja i horizontalne mere za smanjenje potrošnje primarne energije, izrada energetskih pregleda, odnosno elaborata energetske efikasnosti javnih objekata i sertifikata o energetskim svojstvima javnih objekata – energetskih pasoša, kao i stručne usluge neophodne za održavanje Informacionog sistema energetskog menadžmenta Grada Novog Sada (ISEM) i drugo – rečeno je na sednici.