Чланице и чланови Савета за заштиту животне средине на данашњој седници разматрали су и једногласно прихватили Предлог решења о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2023. годину.

Приликом образлагања, речено је да је Агенција за енергетику Града Новог Сада доставила Градској управи за заштиту животне средине Програм рада и финансијски план за 2023. годину који садржи планиране приходе и расходе по наменама. У наведеном Програму планирани су укупни приходи у износу од 33.467.308,00 динара. У истом износу планирани су и укупни расходи. Структуру планираних прихода Агенције за енергетику Града Новог Сада чине: текуће субвенције из буџета Града Новог Сада које износе 29.937.471,00 динара и сопствени приходи у износу од 3.429.837,00 динара као и финансијски приходи (које чине приходи од камата ОТП банке) у износу од 100.000,00 динара.

У 2023. години, између осталог наведеног у Програму рада, планира се израда годишњег Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2024. годину, као обавеза Града утврђена Законом о ефикасном коришћењу енергије, праћење спровођења мера из Програма и Плана енергетске ефикасности Града Новог Сада које се односе на смањење потрошње примарне енергије у јавним зградама, смањење потрошње примарне енергије јавног осветљења и хоризонталне мере за смањење потрошње примарне енергије, израда енергетских прегледа, односно елабората енергетске ефикасности јавних објеката и сертификата о енергетским својствима јавних објеката – енергетских пасоша, као и стручне услуге неопходне за одржавање Информационог система енергетског менаџмента Града Новог Сада (ИСЕМ) и друго – речено је на седници.