Na današnjoj sednici Saveta za sport i omladinu prihvaćena je i upućena Skupštini Grada na dalje razmatranje Analiza poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za 2022. godinu, sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju i Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Novi Sad za period 01. januar – 31. decembar 2022. godine, koji se odnose na Javno preduzeće „Sportski i poslovni centar Vojvodina“.

U periodu 01.01.-31.12.2022. godine Javno preduzeće ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad ostvarilo je ukupan prihod u iznosu od 591.038.979,59 dinara, ukupan rashod u iznosu od 675.067.429,34 dinara, pa je ovo Preduzeće, od planiranih 63.900.000,00 dinara, poslovalo sa gubitkom od 84.028.449,75 dinara. U strukturi prihoda najveće učešće imaju prihod od sporta u visini od 284.248.418,18 dinara i prihod od zakupa poslovnog prostora koji iznosi 245.151.000,02 dinara, dok najznačajnije stavke u ukupnom rashodu čine troškovi za zarade i naknade zaposlenih sa porezima i doprinosima na teret poslodavca u iznosu od 213.112.370,97 dinara, troškovi goriva i energije u iznosu od 198.033.923,46 dinara i troškovi amortizacije u iznosu od 58.421.178,19 dinara.

U istom periodu od planiranih subvencija iz budžeta u visini od 69.000.000,00 dinara, preneto i realizovano je 68.305.600,80 dinara, realizovana su takođe i sredstva u iznosu od 20.880.989,18 dinara koja su planirana i preneta iz budžeta RS u 2021. godini, a neutrošena sredstva u iznosu od 170.010,82 dinara vraćena su u budžet RS.

Planirana investiciona ulaganja ovog Preduzeća za prošlu godinu u iznosu od 48.929.000,00 dinara realizovana su u visini od 45.715.000,00 dinara. Iz budžetskih sredstva realizovana je investicije za rekonstrukciju postrojenja za pripremu bazenske vode dečijeg i srednjeg bazena SC ,,Sajmište“ u iznosu od 34.736.000,00 dinara i nabavka sportskog semafora za potrebe zatvorenog bazena JP ,,SPC Vojvodina“ u iznosu od 3.570.000,00 dinara, dok je investicija u iznosu od 7.409.000,00 dinara realizovana iz sopstvenih sredstava.

Realizovana je i invecesticija sanacija plaže otvorenog bazena sa tribinskim prostorom u iznosu od 29.829.989,18 dinara, planirana za 2021. godinu, za koju je produžen rok za završetak projekta do 01.03.2022. godine.

Povećanje prihoda ovog Preduzeća planira se organizacijom većeg broja međunarodnih i državnih sportskih takmičenja, boljim plasmanom reklama, većim brojem koncerata i kulturnih manifestacija.