На данашњој седници Савета за спорт и омладину прихваћена је и упућена Скупштини Града на даље разматрање Анализа пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за 2022. годину, са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад за период 01. јануар – 31. децембар 2022. године, који се односе на Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина“.

У периоду 01.01.-31.12.2022. године Јавно предузеће ,,Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад остварило је укупан приход у износу од 591.038.979,59 динара, укупан расход у износу од 675.067.429,34 динара, па је ово Предузеће, од планираних 63.900.000,00 динара, пословало са губитком од 84.028.449,75 динара. У структури прихода највеће учешће имају приход од спорта у висини од 284.248.418,18 динара и приход од закупа пословног простора који износи 245.151.000,02 динара, док најзначајније ставке у укупном расходу чине трошкови за зараде и накнаде запослених са порезима и доприносима на терет послодавца у износу од 213.112.370,97 динара, трошкови горива и енергије у износу од 198.033.923,46 динара и трошкови амортизације у износу од 58.421.178,19 динара.

У истом периоду од планираних субвенција из буџета у висини од 69.000.000,00 динара, пренето и реализовано је 68.305.600,80 динара, реализована су такође и средства у износу од 20.880.989,18 динара која су планирана и пренета из буџета РС у 2021. години, а неутрошена средства у износу од 170.010,82 динара враћена су у буџет РС.

Планирана инвестициона улагања овог Предузећа за прошлу годину у износу од 48.929.000,00 динара реализована су у висини од 45.715.000,00 динара. Из буџетских средства реализована је инвестиције за реконструкцију постројења за припрему базенске воде дечијег и средњег базена СЦ ,,Сајмиште“ у износу од 34.736.000,00 динара и набавка спортског семафора за потребе затвореног базена ЈП ,,СПЦ Војводина“ у износу од 3.570.000,00 динара, док је инвестиција у износу од 7.409.000,00 динара реализована из сопствених средстава.

Реализована је и инвецестиција санација плаже отвореног базена са трибинским простором у износу од 29.829.989,18 динара, планирана за 2021. годину, за коју је продужен рок за завршетак пројекта до 01.03.2022. године.

Повећање прихода овог Предузећа планира се организацијом већег броја међународних и државних спортских такмичења, бољим пласманом реклама, већим бројем концерата и културних манифестација.