Na današnjoj sednici Saveta za sport i omladinu prihvaćen je i upućen Skupštini Grada na dalje razmatranje Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2022. godinu sa Finansijskim izveštajima Javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad za 2022. godinu.

Kako stoji u ovom Izveštaju, Javno preduzeće ,,Sportski i poslovni centar Vojvodina“ Novi Sad u 2022. godini ostvarilo je ukupne prihode u iznosu od 591.815.813,00 dinara, od planiranih 603.500.000,00 dinara. Ostvareni ukupni rashodi su u iznosu od 675.067.429,34 dinara, od planiranih 667.400.027,00 dinara, pa je ovo Preduzeće poslovalo sa gubitkom od 84.098.509,65 dinara koji je umanjen za iznos od 2.732.163,69 dinara zbog različitog obračuna poreske i računovostvene amortizacije.

Iz sredstava budžeta Grada Novog Sada realizovano je 68.305.600,80 dinara, od čega je iznos od 30.000.000,00 dinara utrošen za nesmetano funkcionisanje ovog Preduzeća, a iznos od 38.305.600,80 dinara su kapitalne subvencije utrošene za rekonstrukciju postrojenja za pripremu bazenske vode SC „Sajmište“ i nabavku sportskog semafora zatvorenog bazena Spensa.

Sredstva u iznosu od 20.880.989,18 dinara koja su planirana i preneta iz budžeta Republike Srbije ovom Preduzeću za 2021. godinu, realizovana su u 2022. godini, dok su neutrošena sredstva u iznosu od 170.010,82 dinara vraćena u budžet.

U ovom Izveštaju iskazan je gubitak iz ranijih godina u iznosu od 637.663.588,29 dinara kao i dobitak u visini od 891.353,71 dinara po osnovu ukidanja revalorizacionih rezervi po osnovu rashodovanja ili manjka osnovnih sredstava.

Iz sopstvenih sredstava realizovano je 7.409.699,40 dinara, dok je kreditna zaduženost prema pravnim licima na kraju prošle godine iznosila 7.107.847,65 dinara.

Prošlu godinu ovo Preduzeće je od planiranih 170 zaposlenih, završilo sa 167 i to, 136 zaposlenih na neodređeno vreme, 29 zaposlenih na određeno vreme i 2 zaposlena kojima miruju prava i obaveze.