На данашњој седници Савета за спорт и омладину прихваћен је и упућен Скупштини Града на даље разматрање Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину са Финансијским извештајима Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2022. годину.

Како стоји у овом Извештају, Јавно предузеће ,,Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад у 2022. години остварило је укупне приходе у износу од 591.815.813,00 динара, од планираних 603.500.000,00 динара. Остварени укупни расходи су у износу од 675.067.429,34 динара, од планираних 667.400.027,00 динара, па је ово Предузеће пословало са губитком од 84.098.509,65 динара који је умањен за износ од 2.732.163,69 динара због различитог обрачуна пореске и рачуновоствене амортизације.

Из средстава буџета Града Новог Сада реализовано је 68.305.600,80 динара, од чега је износ од 30.000.000,00 динара утрошен за несметано функционисање овог Предузећа, а износ од 38.305.600,80 динара су капиталне субвенције утрошене за реконструкцију постројења за припрему базенске воде СЦ „Сајмиште“ и набавку спортског семафора затвореног базена Спенса.

Средства у износу од 20.880.989,18 динара која су планирана и пренета из буџета Републике Србије овом Предузећу за 2021. годину, реализована су у 2022. години, док су неутрошена средства у износу од 170.010,82 динара враћена у буџет.

У овом Извештају исказан је губитак из ранијих година у износу од 637.663.588,29 динара као и добитак у висини од 891.353,71 динара по основу укидања ревалоризационих резерви по основу расходовања или мањка основних средстава.

Из сопствених средстава реализовано је 7.409.699,40 динара, док је кредитна задуженост према правним лицима на крају прошле године износила 7.107.847,65 динара.

Прошлу годину ово Предузеће је од планираних 170 запослених, завршило са 167 и то, 136 запослених на неодређено време, 29 запослених на одређено време и 2 запослена којима мирују права и обавезе.