Чланице и чланови Савета за комуналне делатности су на данас одржаној седници већином гласова прихватили Извештај о реализацији Програма пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину са Финансијским извештајем Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2022. годину, затим Предлог одлуке о  изменама и допунама Одлуке о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину, Предлог одлуке о изменама Oдлуке о Прoгрaму финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2023. години, Предлог одлуке о  изменама Одлуке о Програму одржавања објеката путне привреде за 2023. годину и Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму изградње објекта за потребе Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад на Видовданском насељу у Новом Саду за 2023. годину.

Савет је усвојио и Предлог одлуке о изменама и допуни Одлуке о уређењу Града Новог Сада, потом Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге, Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, Предлог одлуке о изменама Oдлуке о Прoгрaму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом, у 2023. години и Предлог решења о давању сагласности на Нацрт анекса II Уговора о концесији за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање јавне гараже на територији Града Новог Сада за Партију 2 – Пројектовање, изградња, управљање и одржавање јавне гараже на углу Успенске и Шафарикове улице, број ОПУ: 1716/2020 од 04. септембра 2020. године.

На данашњој седници прихваћени су предлози одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности новосадских јавно – комуналних предузећа за 2023. годину и то, „Тржнице“, „Водовода и канализације“, „Лисја“, „Градског зеленила“, „Чистоће“, „Зоохигијене и Ветерине Нови Сад“ и „Паркинг сервиса“.

Чланови Савета прихватили су предлоге решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања у текућој години за, ЈКП „Новосадска топлана“, ЈКП „Вододвод и канализација“, ЈКП „Тржницу“, ЈКП „ Лисје“, ЈКП „Градско зеленило“, ЈКП „Чистоћу“, ЈКП „Информатику“, ЈКП „Паркинг сервис“, ЈКП „Пут“, ЈКП „Зоохигијена и ветерина“, ЈГСП „Нови Сад“ и ЈКП за одржавање станбених и пословних простора „Стан“.