На данашњој седници Савета за урбанизам, пословни простор и стамбену подршку разматрани су Извештај о реализацији годишњег Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину са Финансијским извештајем Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину и Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2022. годину.

ЈП „Урбанизам“ је у извештајном периоду исказало укупан приход у износу од 264.829.406,00 динара и укупан расход 251.300.906,00 динара. Исказан је добитак који износи 13.528.500,00 динара, односно нето добитак 11.217.007,77 динара. У ЈП на дан 31.12.2022. године било је укупно 114 запослених, 9 на одређено и 105 на неодређено време – речено је приликом образлагања.

С обзиром да је Јавно предузеће у извештаjном периоду исказало укупан приход у износу од 264.829.406.00 динара и укупан расход 251.300.906,00 динара, и да је разлика између укупних прихода и укупних расхода, исказана као добитак, коjи износи 13.528.500,00 динара, односно нето добитак 11.217.007,77 динара. Остварени нето добитак расподељуjе се на следећи начин: 5.608.503,89 динара оснивачу (50% у Буџет Града Новог Сада), и 5.608.503,89 динара Jавном предузећу као нераспоређена добит – речено је на седници.

На седници су разматрани и Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (због промене ширине заштитног појаса гасовода), Предлог плана детаљне регулације комплекса Центра за основну полицијску обуку у Сремској Каменици, Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду (локалитет у Улици Сремској број 7), Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац, Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену у северном делу града, дуж путева М-7 и Е-75 у Новом Саду (локалитет на парцели број 4153/2 КО Нови Сад I), Предлог одлуке о изради плана генералне регулације комплекса Новосадског сајма у Новом Саду, Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације простора за пословање западно од градске магистрале у Новом Саду, Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2023. годину које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада, Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2023. годину, Предлог одлуке о преносу права јавне својине Града Новог Сада у јавну својину Аутономне покрајине Војводина, без накнаде, Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Прва војвођанска бригада“ и Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада, Месној заједници „Шангај“.

Сви предлози су прихваћени већином гласова чланица и чланова Савета и биће упућени на даље разматрање и усвајање на седницу Скупштине Града.