Чланови Савета за културу и информисање на данас одржаној седници прихватили су Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допуни Програма рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада за 2023. годину.

Како стоји у Реферату овог Предлога решења, наведеном Одлуком, у оквиру извора финансирања – Општи приходи и примања буџета, увећана су средства на позициjама социјална давања запосленима, стални трошкови, услуге о уговору, специјализоване услуге и текуће поправке и одржавања, што је довело до укупног увећања средстава планираних на овом извору финансирања.

У оквиру извори финансирања 17 – Неутрошна средстава трансфера од других нивоа власти расподељена су средства на позицији специјализованих услуга, што је довело до увећања средстава на овом извору финансирања.

У оквиру додатних средстава, увећава се извор финансирања 04 – Сопствени приходи буџетских корисника и то на позицијама плате, додаци и накнаде запослених, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и машине и опреме.

У оквиру додатних средстава, додаје се извор финансирања 13 – Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.

Укупни расходи су планирани у истом износу као и приходи.