Данас је одржана L седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојена следећа акта:

 1. План генералне регулације простора блокова између Улице војводе Путника и Институтског пута у Сремској Каменици
 2. План детаљне регулације Најлон пијаце у Новом Саду
 3. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет у Улици Петра Биге број 31)
 4. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације простора за мешовиту намену у северном  делу града, дуж путева М-7 и Е-75 у Новом Саду (локалитет на парцели број 4153/2 КО Нови Сад I)
 5. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације Карагаче у Петроварадину (локалитет на парцели број 4742/3, КО Петроварадин)
 6. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације линијског центра дуж Улице цара Лазара у Футогу (локалитет на парцели број 5468 КО Футог)
 7. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду (локалитет у Улици цара Душана број 33)
 8. Одлука о изради плана генералне регулације простора испод Моста слободе уз комплекс Фудбалског клуба „Кабел“ у Новом Саду
 9. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду (локалитети на парцелама бр. 3673/3, 3673/4 и 3673/6 КО Нови Сад II)
 10. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације Сремске Каменице са окружењем (локалитет на парцелама бр.197, 198/6, 198/8, 198/10, 198/12 и 198/14 КО Сремска Каменица)
 11. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет црпне станице у Улици Јована Храниловића)
 12. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет између улица Момчила Тапавице и Булевара Јована Дучића)
 13. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет Хотела „Парк“)
 14. Одлука о изради плана детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативне зоне у просторној целини VII на Мишелуку
 15. Одлука о мрежи јавних установа које обављају делатност предшколског васпитања и образовања на територији Града Новог Сада
 16. Одлука о допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта
 17. Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода
 18. Одлука о изменама и допунама Одлуке о управљању јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада
 19. Одлука о успостављању сарадње између Града Новог Сада, Република Србија и Града Гјумрија, Република Јерменија
 20. Одлука о отпису потраживања на име законске камате која се воде код Градске управе за имовину и имовинско – правне послове
 21. План енергетске ефикасности Града Новог Сада за 2024. годину
 22. Одлука о додели стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Кисачка број 55, као вид стамбене подршке, за двочлано домаћинство, лицу које је ратни војни инвалид
 23. Одлука о додели стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Кисачка број 55, као вид стамбене подршке, за четворочлано домаћинство, лицу које је борац I категорије учесник рата на територији АП Косово и Метохија у периоду од 24. марта 1999. године до 26. јуна 1999. године
 24. Одлука о додели стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Кисачка број 55, као вид стамбене подршке, за петочлано домаћинство, лицу које је борац I категорије учесник рата на територији АП Косово и Метохија у периоду од 24. марта 1999. године до 26. јуна 1999. године
 25. Одлука о додели стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада у Улици Момчила Тапавице бб, ламела 5, за петочлано домаћинство
 26. Извештај о реализацији Програма финансирања одређених комуналних делатности, као делатности од локалног интереса у 2023. години за период јануар-децембар 2023. године
 27. Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту од пожара за 2023. годину
 28. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активност Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 29. Извештај о реализацији Програма инвестиционих улагања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, који се не финансира из буџета Града Новог Сада, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 30. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 31. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2023. годину за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 32. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2023. годину, за период I – XII 2023. године
 33. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 34. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 35. Годишњи извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2023. годину
 36. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 37. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности у циљу одржавања чистоће на јавним површинама за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 38. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2023. години, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 39. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности на изградњи система за јавно узбуњивање на територији Града Новог Сада за 2023. годину, за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године
 40. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину са Финансијским извештајима Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2023. годину
 41. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад о усвајању Извештаја о процени вредности имовине и капитала ЈКП „Новосадска топлана“ Нови Сад на дан 1. јануара 2023. године
 42. Решење о давању сагласности на Извештај о раду и завршни рачун Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2023. годину
 43. Извештај о реализацији Програма рада Туристичке организaције Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за период јануар-децембар 2023. године
 44. Извештај о коришћењу средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада за 2023. годину
 45. Извештај о раду Правобранилаштва Града Новог Сада за 2023. годину
 46. Решење о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Аутономној Покрајини Војводини за потребе Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са домом ученика Нови Сад, без накнаде
 47. Решење о престанку важења Решења Скупштине Града Новог Сада, број: 418-2/94-I-2-9 од 17.02.1994. године и број: 418-53/94-I-2-9 од 21. и 26.09.1994. године
 48. Решење о именовању председника и чланова Привременог Надзорног одбора Jавног комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад
 49. Решење о именовању вршиоца дужности директора Jавног комуналног предузећа „Регионални центар за управљање отпадом“ Нови Сад
 50. Решење о престанку дужности и избору члана Комисиjе за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања, на предлог Одборничке групе „Социjалистичка партиjа Србиjе (СПС), Јединствена Србиjа (ЈС)“
 51. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:

– Решење о престанку дужности директора Културног центра Новог Сада, Нови Сад

– Решење о именовању директора Културног центра Новог Сада, Нови Сад

– Решење о разрешењу члана Школског одбора Гимназије „Лаза Костић“, Нови Сад

– Решење о именовању члана Школског одбора Гимназије „Лаза Костић“, Нови Сад

– Решење о престанку дужности члана Савета за спорт и омладину