• 21. јуна 2019.
  • 08:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину са Финансијским извештајем Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину
2. Предлог решења о давању сагланости на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2018. годину
3. Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације комплекса Института у Сремској Каменици
4. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2019. годину, које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада
5. Предлог одлуке о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада