• 24. јуна 2022.
  • 09:00
  • Плава сала, Скупштина Града Новог Сада, Улица Жарка Зрењанина 2

Дневни ред:
1. Извештај о реализацији годишњег Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2021. годину са Финансијским извештајем Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2021. годину
2. Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2021. годину
3.Предлог плана генералне регулације простора у западном делу града на подручју Телепа у Новом Саду
4. Предлог плана генералне регулације подручја новог градског центра између улица Војводе Бојовића, Димитрија Аврамовића, Словачке, Валентина Водника и Јована Суботића у Новом Саду
5. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације Клиничког центра Војводине у Новом Саду (локалитет Клинике за стоматологију Војводине)
6. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (локалитет у Улици Кисачкој број 8)
7. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци (локалитет предшколске установе и преиспитивање намене заштитно зеленило и др. у грађевинским подручјима)
8. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет у Улици цара Душана број 22)
9. Предлог одлуке о изради плана детаљне регулације шума-парка у атару (између насипа и грађевинског подручја насеља) у Ветернику
10. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду (локалитет у Улици Љермонтовој бр. 2 и 4)
11. Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду (правила уређења и грађења за објекат ПМФ)
12. Предлог одлуке о допуни Одлуке о прибављању, располагању и управљању непокретностима у јавној својини Града Новог Сада
13. Предлог одлуке о изменама Одлуке о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке
14. Предлог одлуке о Програму стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у Улици Момчила Тапавице бб, ламела 5
15. Предлог одлуке о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за трочлано домаћинство
16. Предлог одлуке о изменама Одлуке о Програму инвестиционих активности за 2022. годину, које спроводи Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада
17. Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Центру за социјални рад Града Новог Сада
18. Предлог решења о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Новог Сада Културном центру Новог Сада, Нови Сад
19. Предлог решења о именовању председника, заменика председника, секретара и чланова Комисије за планове