Komisija za propise razmatra usklađenost predloga odluka i drugih opštih akata koje donosi Skupština, sa Ustavom, zakonom, Statutom i drugim propisima, kao i pitanja jedinstvene metodologije propisa i druga pitanja od značaja za jedinstvenu pravno-tehničku obradu akata koje donosi Skupština, i daje svoje predloge i mišljenja Skupštini. Komisija razmatra opšta akta javnih preduzeća i službi, na koja daje saglasnost Skupština. Komisija daje odgovor Ustavnom sudu na predlog, inicijativu i rešenje o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti, odnosno zakonitosti odluka i drugih opštih akata koje je donela Skupština. Ako Komisija prilikom razmatranja zahteva oceni da ima osnova za izmenu ili dopunu odluke ili drugog opšteg akta, na koje se zahtev Ustavnog suda odnosi, ili da je prestala potreba za primenom te odluke, predložiće Skupštini da zaključi da se pristupi izmeni, odnosno dopuni odluke ili donošenju nove odluke ili drugog opšteg akta, i dostaviće svoj predlog predsedniku Skupštine. Komisija utvrđuje prečišćene tekstove odluka i drugih propisa Skupštine.

predsednica:
SANJA DRAŠKO

zamenica predsednice:
SONJA RADAKOVIĆ

član/članica:
LJUBOMIR JOKIĆ
RADOVAN POPOV
BOŽIDAR PROTIĆ
DRAGAN PAJIĆ
JELENA CRNOGORAC
BOJAN VULIN
SANJA MAKSIMOVIĆ