Комисија за прописе разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката које доноси Скупштина, са Уставом, законом, Статутом и другим прописима, као и питања јединствене методологије прописа и друга питања од значаја за јединствену правно-техничку обраду аката које доноси Скупштина, и даје своје предлоге и мишљења Скупштини. Комисија разматра општа акта јавних предузећа и служби, на која даје сагласност Скупштина. Комисија даје одговор Уставном суду на предлог, иницијативу и решење о покретању поступка за оцену уставности, односно законитости одлука и других општих аката које је донела Скупштина. Ако Комисија приликом разматрања захтева оцени да има основа за измену или допуну одлуке или другог општег акта, на које се захтев Уставног суда односи, или да је престала потреба за применом те одлуке, предложиће Скупштини да закључи да се приступи измени, односно допуни одлуке или доношењу нове одлуке или другог општег акта, и доставиће свој предлог председнику Скупштине. Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине.

председница:
САЊА ДРАШКО

заменица председнице:
СОЊА РАДАКОВИЋ

члан/чланица:
ЉУБОМИР ЈОКИЋ
РАДОВАН ПОПОВ
БОЖИДАР ПРОТИЋ
ДРАГАН ПАЈИЋ
ЈЕЛЕНА ЦРНОГОРАЦ
БОЈАН ВУЛИН
САЊА МАКСИМОВИЋ