На седници Савета за образовање и спорт разматрани су и већином гласова прихваћени Предлог одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада, Предлог одлуке о изменама Одлуке о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и основна школа, Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, за период септембар-децембар 2016. године, Предлог одлуке о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину и Предлог решења о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину.

Предлогом одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада прописани су услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из буџета Града за годишње и посебне програме у области спорта ради остваривања потреба и интереса грађана, начин извештавања и контрола реализације годишњих и посебних програма, стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, награђивање и додела признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта, одржавање спортских приредби од значаја за Град, коришћења спортских хала и спортских објеката као и начин јавног објављивања података о предложеним програмима за финансирање.