Данас је одржана XIII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма рада и развоја Дома здравља „Нови Сад“ за 2016. годину

2. Одлука о буџету Града Новог Сада за 2017. годину

3. Кадровски плана градских управа, посебних организација и служби Града Новог Сада за 2017. годину

4. Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Новог Сада за 2016. годину

5. Одлука о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2017. годину

6. Одлука о Програму финансирања одређених комуналних делатности у 2017. години

7. Програм за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“, Нови Сад за 2017. годину – текуће субвенције

8. Одлука о Програму изградње објеката вреловода Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину

9. Одлука о одржавању објеката путне привреде за 2017. годину

10. Одлука о Програму коришћења средстава за заштиту од пожара за 2017. години

11. Одлука о финансирању обраде података у вези са посебном накнадом за заштиту и унапређење животне средине на територији Града Новог Сада у 2017. години

12. Одлука о Програму изградње објекта Завода за хитну медицинску помоћ у Новом Саду за 2017. годину

13. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2017. годину

14. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2017. годину

15. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину

16. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину

17. Одлука о Програму инвестиционих активности и услуга из делатности Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину

18. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2017. годину

19. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину

20. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину

21. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину

22. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

23. Одлука о Програму инвестиционих активности Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину

24. Одлука о Програму инвестиционих активности на изградњи регионалног центра за управљање отпадом у 2017. години

25. Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Града Новог Сада

26. Одлука о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури, који својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада

27. Одлука о допуни Одлуке о такси превозу путника

28. Одлука о допуни Одлуке о категоризацији општинских путева и улица на територији Града Новог Сада

29. Одлука о изменама Одлуке о давању у закуп непокретности на којима право коришћења има Предшколска установа и основна школа

30. Одлука о изменама и допунама Одлуке о финансијској подршци породици са децом предшколског узраста уписаном у предшколску установу чији је оснивач друго правно и физичко лице, за период септембар – децембар 2016. године

31. Одлука о утврђивању критеријума за умањење обавеза плаћања комуналних услуга породицама са троје и више деце у 2017. години

32. План детаљне регулације блокова око Железничке улице у Новом Саду

33. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду

34. Одлука о изради плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром у Новом Саду

35. Одлука о преносу права јавне својине на парцели у јавној својини Града Новог Сада на Републику Србију

36. Одлука о успостављању сарадње између Града Новог Сада, Република Србија и Града Орела, Руска Федерација

37. Одлука о успостављању сарадње између Градa Новог Сада, Република Србија и Града Улма, Савезна Република Немачка

38. Одлука о дугорочном кредитном задужењу Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад

39. Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад о давању јемства Јавном комуналном предузећу „Пут“ Нови Сад

40. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Новосадска топлана“ Нови Сад за 2017. годину

41. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Нови Сад за 2017. годину

42. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину

43. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Тржница“ Нови Сад за 2017. годину

44. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад за 2017. годину

45. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2017. годину

46. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2017. годину

47. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину

48. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Нови Сад за 2017. годину

49. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину

50. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Информатика“ Нови Сад за 2017. годину

51. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину

52. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војводина“ Нови Сад за 2017. годину

53. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора “Стан” Нови Сад за 2017. годину

54. Решење о давању сагласности на Програм рада Међуопштинске радне групе за управљање отпадом за 2017. годину

55. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијски план Агенције за енергетику Града Новог Сада за 2017. годину

56. Решење о давању сагласности на Програм рада Стамбене агенције Града Новог Сада за 2017. годину

57. Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације Града Новог Сада са Финансијским планом и Програмом и планом промотивних активности Града Новог Сада за 2017. годину

58. Решење о давању сагласности на Програм рада Културног центра Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину

59. Решење о давању сагласности на Програм рада Стеријиног позорја, Нови Сад за 2017. годину

60. Решење о давању сагласности на Програм рада Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад за 2017. годину

61. Решење о давању сагласности на Програм рада Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину

62. Решење о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Града Новог Сада, Нови Сад за 2017. годину

63. Решење о давању сагласности на Програм рада Музеја Града Новог Сада, Петроварадин за 2017. годину

64. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за израду таписерија „Атеље 61“, Петроварадин за 2017. годину

65. Решење о давању сагласности на Програм рада „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад за 2017. годину

66. Решење о давању сагласности на Програм рада Позоришта младих, Нови Сад за 2017. годину

67. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Младост“, Футог за 2017. годину

68. Решење о давању сагласности на Програм рада Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“, Кисач за 2017. годину

69. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске библиотеке у Новом Саду, Нови Сад

70. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Културног центра Новог Сада, Нови Сад

71. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад

72. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статутa Музеја Града Новог Сада, Петроварадин

73. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статутa Позоришта младих, Нови Сад

74. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута „Новосадског позоришта – Újvidéki Színház“, Нови Сад

75. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за израду таписерија „Атеље 61“ Петроварадин

76. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Установе за културу и образовање Културни центар „Кисач“ Кисач

77. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Апотеке Нови Сад

78. Решење о измени Решења о образовању и именовању Комисије за израду Нацрта одлуке о изгледу и употреби грба, заставе и назива Града Новог Сада

79. Решење о измени Решења о образовању Градског штаба за ванредне ситуације и именовању заменика команданта, начелника и чланова Градског штаба за ванредне ситуације

80. План одржавања седница Скупштине Града Новог Сада у 2017. години

81. Решења Комисије за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања:
– Решење о престанку функције члана Савета за статутарна питања и локалну самоуправу
– Решење о именовању директора Апотеке Нови Сад
– Решење о именовању директора Завода за здравствену заштиту радника Нови Сад
– Решење о именовању директора Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“
– Решење о именовању председнице и чланова Управног одбора Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“
– Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“
– Решење о именовању председнице Надзорног одбора Туристичке организације Града Новог Сада
– Решење о престанку дужности и другом именовању члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада
– Решење о разрешењу и избору члана Савета за јавни ред и мир и безбедност
– Решење о разрешењу и избору члана Савета за комуналне делатности
– Решење о избору члана Савет за статутарна питања и локалну самоуправу
– Решење о разрешењу и избору члана Савета за младе