Чланови Савета за здравствену заштиту, социјалну заштиту и друштвену бригу о деци и омладини прихватили су на данашњој седници већином гласова Предлог одлуке о материјаланој подршци грађанима насељеног места Ковиљ на име накнаде за употребу дела ауто-пута Е-75 и упутили га Скупштини Града Новог Сада на разматрање.

Према Предлогу одлуке материјалну подршку на име накнаде за путарину на релацији Ковиљ – Нови Сад југ и обратно може да оствари физичко лице које име пребивалиште у Ковиљу, односно боравиште ако је расељен лице са Косова и Метохије, потом власник моторног возила прве категорије регистрованог на територији Града Новог Сада, или члан породичног домаћинства који има пребивалиште на адреси власника возила, поседује возачку дозволу и поседује таг уређај издат од стране Јавног предузећа “Путеви Србије” Београд.

Материјалну подршку, према Предлогу, у висини цене путарине може да оставри лице под условом да живи у породици са троје и више деце, уз извод из матичне књиге рођених за свако дете и потврду о пребивалиштву за све чланове породичног домаћинства. Потом, лице под условом да живи у породици са децом или младима са сметњама у развоју, уз мишљење Интерресорне комисије или акт изабраног лекара, лице из породице која остварује право на дечији додатак, у складу са прописима о финансијској подршци породици са децом и лице из породице у којој једно или више деце похађа васпитно-образовну, односно образовно-васпитну установу у Новом Саду, најкасније до 26. године живота детета, уз потврду о школовању. Материјалну подршку у висини цене путарине може да оствари и трудница, уз акт изабраног лекара, мајка са дететом до годину дана, уз извод из матичне књиге рођених за дете, као и лице које је оболело од тешке болести или члан његовог домаћинства, уз акт изабраног лекара.

Према Предлогу одлуке, лица која су запослена у Новом Саду, уз потврду о запослењу, остварују материјалну подршку у висини од 80 одсто од цене путарине. Материјална подршка може да се оствари за једно возило у домаћинству, по једном основу и у 2017. години обезбеђује се за највише 44 пролазака месечно у оба смера, по једном возилу.