На данашњој седници Савета за младе разматран је Предлог одлуке о изменама Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада.

Предлогом одлуке о изменама Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада уређено је да се остваривање потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града врши кроз израду и доношење Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада и имплементацију, мониторинг и евалуацију програма и пројеката, којима се остварују циљеви. Средства за остваривање потреба и интереса младих обезбеђују се у буџету Града, а право да конкуришу за доделу средстава имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези, установе, научноистраживачки институти и друга правна лица са седиштем на територији Града који су уписани у Јединствену евиденцију, на недобитној основи и који, између осталог, нису у поступку ликвидације, немају блокаду пословног рачуна, нису кажњена и слично.

Јавни конкурс расписује Канцеларија за младе, уз сагласност Градоначелника који се оглашава на званичној интернет страници Града Новог Сада и Канцеларије за младе. Градоначелник решењем образује Комисију за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката, а Комисију чине три члана представника Града и два члана представника удружења младих, удружења за младе или њихових савеза. Предлогом су одређени и рокови за утврђивање Листе вредновања и рангирања пријављених програма, као и рок за приговор учесника Конкурса и рок за одговор на одлуку о приговору Комисији.

Предлогом одлуке о изменама уређено је да Канцеларија за младе на званичној интернет презентацији објављује решење о одобреним програмима и пројектима, које на предлог Комисије, доноси Градско веће и да се средства могу користити искључиво за реализацију одобреног програма у складу са уговором који се закључује између Канцеларије за младе и носиоца пројекта.