Данас је одржана XVIII седница Скупштине Града Новог Сада, на којој су усвојене следеће тачке Дневног реда:

1. План детаљне регулације Универзитетског комплекса у Новом Саду

2. План детаљне регулације Кинеске четврти са Чешким магацином у Новом Саду

3. Одлука о изменама и допунама Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду

4. Одлука о изменама и допунама Плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду

5. Одлука о изради плана детаљне регулације простора Чардака у Сремској Каменици

6. Одлука о изради плана детаљне регулације подручја између улица Јанка Веселиновића, Стевана Мокрањца, Хаџи Рувимове и Веселина Маслеше у Новом Саду

7. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду (локалитет Булевар ослобођења)

8. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Ветерник (локалитет кружне раскрснице на укрштању Улице Нова I и Новосадског пута)

9. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације „Булевар III“ у Новом Саду (локалитет на парцелама бр. 7079 и 7123 КО Нови Сад I)

10. Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације блокова између Булевара Јаше Томића, Гагаринове улице, Булевара краља Петра I, Руменачке улице и улице Париске комуне у Новом Саду (локалитет уз атомско склониште)

11. Одлука о изменама Одлуке о остваривању потреба и интереса младих у областима омладинског сектора на територији Града Новог Сада

12. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2017. годину

13. Решење о давању сагласности на Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за период 2017. – 2027. године

14. Решење о давању сагласности на Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за период 2017. – 2021. године

15. Извештај о реализацији Програма за обезбеђивање услова за несметано одвијање јавног превоза путника Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину – текуће субвенције

16. Извештај о реализацији Програма одржавања објеката путне привреде за 2016. годину

17. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“ Нови Сад за 2016. годину

18. Извештај о реализацији Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад за 2016. годину

19. Решење о образовању и именовању Комисије за утврђивање постојања разлога  за разрешење члана Управног одбора Агенције за енергетику Града Новог Сада, пре истека мандата